Искиндирова Айман Мансуровна, Тамырлық байланыстарымен бірге алынған гипофиздің аллотрасплантациясы: Автореф… канд.мед.наук:14.00.02 / А.М. Искиндирова.- Алматы, 2008.- 26с.

Искиндирова Айман Мансуровна, Тамырлық байланыстарымен бірге алынған гипофиздің аллотрасплантациясы: Автореф… канд.мед.наук:14.00.02 / А.М. Искиндирова.- Алматы, 2008.- 26с.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *