Новые поступления за апрель-июнь месяцы 2014 г. (обращаться в научный читальный зал 3 этаж)

Новые поступления за апрель-июнь  месяцы 2014 г. (обращаться в научный читальный зал 3 этаж)

Супиев Т.К., Зыкеева С.К. Лекции по стоматологии детского возраста: Учебное пособие.Т.1. — Алматы, «Тау-Самал», 2013. — 436 с.

image001Учебное пособие составлено на современном уровне и включает в себя 38 лекций, которые освещают вопросы организации детской стоматологической служ­бы, особенности местного и общего обезболивания при стоматологических вмеша­тельствах у детей, клинические аспекты детской терапевтической и хирургической стоматологии, вопросы физиотерапии и диспансеризации детей со стоматологиче­скими заболеваниями. Дополнительно включены вопросы профилактики стомато­логических заболеваний и морфофункциональные особенности челюстно-лицевой области у детей.Настоящее учебное пособие предназначено для студентов стоматологического и педиатрического факультетов медицинских вузов и врачей стоматологов — слуша­телей последипломного образования. Издание рекомендуется практическим специ­алистам в области стоматологии.

Супиев Т.К., Зыкеева С.К. Лекции по стоматологии детского возраста: Учебное пособие.Т.2.- Алматы: «Тау-Самал», 2013. — 508 с.

image003Учебное пособие составлено на современном уровне и включает в себя 38 лекций, которые освещают вопросы организации детской стоматологической служ­бы, особенности местного и общего обезболивания при стоматологических вмеша­тельствах у детей, клинические аспекты детской терапевтической и хирургической стоматологии, вопросы физиотерапии и диспансеризации детей со стоматологиче­скими заболеваниями. Дополнительно включены вопросы профилактики стомато­логических заболеваний и морфофункциональные особенности челюстно-лицевой области у детей.Настоящее учебное пособие предназначено для студентов стоматологического и педиатрического факультетов медицинских вузов и врачей стоматологов — слуша­телей последипломного образования. Издание рекомендуется практическим специ­алистам в области стоматологии.

image005Базарбекова Р.Б.Руководство по эндокринологии детского и подросткового возраста — Алматы: «TelmanOffset&Print ТОО», 2014.- 252 с.

 

 

 

 

 

Әбисатов Қ. Клиникалық онкологиядан дәістер циклы: электрондық нұсқа.-Алматы «Credos» баспасы, 2013.- 584 б.

image007    Дәрістердің электрондық нұсқасы 27 дәрістан тұрады. Алдыңғы төрт дәрісте Қазақстан Республикасындағы онкология саласының негізгі міндеттері мен болашақта даму бағыттары, қатерлі ісікке қарсы жүргізілетін жұмыстардың диспансерлік үрдістері, онкологиялық құрылымдар мен олардың атқаратын қызметтері және онкологиялық ауруларды заманауи талаптарға сай ғылыми-тәжірибелік тұрғыда анықтау, емдеу үрдістері мен тәсілдері баяндалған. 21 дәрісте қатерлі ісіктің дененің жеке мүшелерінде, ағзаларында өрбитін түрлері және 2 дәрісті ісіктік үрдісі асқынған науқастарға жедел медициналық көмек көрсету, науқастарды сауықтыру, әдепнама қарастырылған.

Дәрістерде тақырыпқа сай оның дәлелдемесі мен мақсаты берілгеннен кейін, әрбір дене мүшесінің клиникалық анатомиясы мен атқаратын қызметтері, қатерлі ісікпен аурушылықтың алыс-жақын шетелдердегі және Қазақстандағы көрсеткіштері және 2000-2010 жылдардағы республиканың жеке облыстарындағы ісік пен өлім-жітім аурушылық көрсеткіштерінің таралу ерекшеліктері, қатерлі ісіктің пайда болуына септігін тигізетін ішкі және сыртқы себептер, ісікті болдырмау бағытында жүргізілген алдын алу шараларын пәрменді түрде ұйымдастыру, ракалды науқастарды уақытылы анықтап, оларды диспансерлік бақылауға алып, мезгілімен кешенді тексеруден өткізіп, тиісті ем тәсілдерін қолдану, ісіктің патологиялық анатомиясы мен гистологиялық түрлері, даму сатысының халықаралық TNM жүйесімен жіктелуі (2002), клиникалық белгілері, қатерлі ісікті басқа аурулардың ажырату, алыс және жақын шет елдердің озық тәжірбесіне сүйене отырып, 2011 жылы дайындалған Қазақстан онкологтарының анықтау және емдеу протоколын күнделікті тәжірбелік жұмыстарда қолдану, қолданылған ем тәсілдеріне байланысты науқастың өмір сүру мерзімдерін болжау және пайдаланылатын әдебиеттер тізімі кең түрде берілген. Дәрістердің мазмұнын толықтыратын көрнекті суреттермен безендірілген. Дәріс ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2006 жылғы бекіткен медициналық жоғары оқу орындарына арналған мемлекеттік білім беру стандартына сәйкестендіріліп жазылған. Дәріс медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне, дәрігер-интерндері мен резиденттеріне, магистрлеріне, онкологтарға, дәрігерлер білімін жетілдіру курсанттарына, ұстаздарға, сондай-ақ жалпы емдеу шебінде жұмыс жасайтын әртүрлі мамандықтағы дәрігерлерге арналған.

Негаметзянов Н.Г. «Ортодонтическое лечение детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба», учебное пособие. Алматы, 2013.- 98 с.

image009В учебном пособии изложены методы обследования детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба. Освещены вопросы неотложной медицинской помощи детям раннего возраста с ВРГН, изучено состояние зубочелюстной системы при различных методах

ортодонтического лечения до и после операции. Описано клиническое применение различных ортопедических и ортодонтических аппаратов у детей с данной патологией.

Учебное пособие предназначено для слушателей курсов усовершенствования врачей врачей-стоматологов хирургов, челюстно-лицевых хирургов и врачей — ортодонтов, а также студентов старших курсов медицинских университетов(бакалавр)

«Вопросы совершенствования диагностики и лечения пороков развития у детей; новое в педиатрии и детской хирургии»: научно-практ. конф. — Алматы, image0112011. — 361 с.

В материалы республиканской научно-практической конференции с

международным участием «Вопросы совершенствования диагностики и лечения пороков развития у детей; новое в педиатрии и детской хирургии» включены работы по педиатрии и детской хирургии, где отражены последние достижения по данной проблеме. Материалы предназначены для широкого круга специалистов, детских врачей всех специальностей.

Кожанова С.В., Шортанбаев А.А., Бижигитова Б.Б. Классические к современные вакцинные адъюванты: Учебное пособие. — Алматы. — 2010. — 48 стр.

image013Учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов «Классические и

современные вакцинные адъюванты» представляет собой обзор современных работ о классических и современных вакцинных адъювантах. Рассмотрены основные цели введения адъювантов с состав вакцин; механизмы действия адъювантов, преимущества и недостатки некоторых современных адъювантов. Подробно описаны основные группы адъювантов, в том числе адъюванты нового поколения и их роль в конструировании современных вакцин.

Супиев Т.К., Юй Р.И. Морфофункциональные особенности челюстно-лицевой области у детей и подростков: Учебное пособие.-Алматы: ТОО «М-АРИ», 2013.-136 с.

image015Учебное пособие составлено на современном уровне с учетом требований практического здравоохранения к подготовке квалифицированных специали­стов врачей-стоматологов общей практики. В ней даны морфофункциональные особенности челюстно-лицевой области детей и подростков, начиная с периода новорожденности  и последующие периоды детства. Установлено, что у детей постоянно происходит развитие и дифференцировка органов и систем, прежде всего ЦНС, что способствует гиперергической реакции нервной системы. От­мечены морфофункциональные особенности становления органов иммунной системы и лимфатического барьерау детей, которые существенно влияют на течениеразличных стоматологических заболеваний в детском и подростковом возрасте, чтодолжен знать врач-стоматолог, занимающийся профилактикой и лечением стоматологических заболеваний у детей.Учебное пособие предназначено для слушателей курсов усовершенствования врачей-стоматологов, студентов старших курсов стоматологического факультета, врачей-интернов и резидентов.

Иммунизация на практике: национальное руководство. /Под редакцией д.м.н., проф.С.Амиреева.- Алматы, 2014.- 480 с.

image017В национальном руководстве рассмотрены вопросы иммунопрофилактики широко распространенных инфекционных болезней. Они распределены на инфекции, подлежащие вакцинации по календарю профилактических прививок (21 нозоформа) и другим болезням (6 нозоформ), против которых в перспективе также будут применяться вакцинные препараты. По каждой инфекции приведено краткое описание состояния эпидемиологической ситуации на настоящее время, характеристика вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП), зарегистрированных в РК, способы их применения, кратность прививок, показания и противопоказания, указаны поствакцинальные реакции и возможные осложнения, причины их возникновения, диагностика, лечение, профилактика, а также учёт, мониторинг и расследование поствакцинальных осложнений. Рассмотрены вопросы вакцинации лиц с иммунодефицитным состоянием, включая ВИЧ-инфекцию, хроническими болезнями, аллергией, неврологическими и другими отклонениями, указаны реальные пути и способы максимального охвата прививками. Приведены исчерпывающие данные о правилах хранения и транспортировки МИБП («Холодовой цепи»), по обеспечению безопасности иммунизации. Придавая важное значение предстоящей элиминации кори, краснухи и профилактики синдрома врожденной краснухи (СКВ) в Европейском регионе ВОЗ, а также в Казахстане, в руководство включен раздел, касающийся принципов, задач, основных критериев и показателей качества достижения элиминации указанных инфекций. Наряду с инфекциями, управляемыми иммунопрофилактикой, в последние годы все более актуальной становится проблемма вакцинации против папилломавирусной инфекции, вызывающей рак шейки матки у женщин. Этому вопросу также уделено достаточное внимание. Учитывая отказы от вакцинации под воздействием антипрививочной пропаганды отдельными лицами, описаны наиболее распространенные мифы и дезинформации, приведены конкретные научные факты несостоятельности антивакцинальных суждений.

Руководство предназначено практикующим врачам, в первую очередь, педиатрам, врачам общей практики (ВОП) и медицинским сестрам, осуществляющим прививки, руководителям медицинских организаций в сфере ПМСП, специалистам ГСЭН, а также РШ-докторантам, магистрантам, интернам, ординаторам, студентам высших и средних медицинских учебных заведений, преподавателям образовательных учреждений медицинского профиля, включая постдипломную подготовку.

Руководство «Беременность и экстрагенитальные заболевания». /Под редакцией проф. Кудайбергенова Т.К. — Алматы, 2013.- 424с.

image019Руководство посвящено актуальным проблемам акушерства: ведению беременности, родов и послеродового периода при некоторых заболева­ниях внутренних органов, на основании обзора литературы, современных данных и опыта работы клиники НЦАГиП. Руководство предназначено для акушеров — гинекологов, терапевтов, анестезиологов родильных домов и организаторов здравоохранения.

 

 

 

Состояние и перспективы информатизации здравоохранения в Казахстане. /Биртанов Е.А., Абеуова Ж.С., Мухамеджанова З.М., и др.- Алматы, 2008. — 136 С.

image021В настоящей работе представлены материалы проведенного впервые в Казахстане комплексного исследования сферы информационно-ком­муникационных технологий в здравоохранении.Изучение и объективное освещение текущего состояния информаци­онно-коммуникационных технологий в здравоохранении показало сла­бое развитие ИТ-инфраструктуры, ограниченный доступ к услугам на базе информационно-коммуникационных технологий, низкий уровень компьютерной грамотности и недостаточная подготовка в сфере приме­нения новых технологий, несовершенство нормативной правовой базы.На основании полученных результатов авторами предлагаются основ­ные программные пути по ускоренному развитию информатизации, раз­витию информационной инфраструктуры, пересмотру и совершенство­ванию нормативно-правовой базы, формированию институциональной базы, организации системы непрерывной подготовки медицинских ра­ботников и специалистов информационных технологий в здравоохране­нии.Книга предназначена для организаторов здравоохранения, исследо­вателей, менеджеров системы здравоохранения и для широкого круга читателей, стремящихся внести свой вклад в развитие информационно­коммуникационных технологий отрасли здравоохранения.

 

Кожанова С.В.,  Клеточные механизмы адаптивного иммунитета: Учебное пособие. /С.В. Кожанова Б.Б. Бижигитова., А.А. Шортанбаев Алматы.- 2012.- 85 с.

image023Учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов «Клеточные механизмы адаптивного иммунитета» представляет собой обзор новейших научных данных о клеточных механизмах адаптивного иммунитета. В учебном пособии рассмотрены функциональные особенности Тх1 и Тх2, дифференцировка и функции Тх17, а также субпопуляции и функции регуляторных СБ4+ Т-лимфоцитов. Показана роль клеток-супрессоров в адаптивном иммунном ответе и подробно описаны субпопуляции специализированных лимфоцитов.

Ішкі аурулар пропедевтикасы: оқу құралы. /Құрастырғандар: Г.М. Есенжанова, С.У. Умарова, Р.Н. Китуева, Ш.К. Адильшина, А.М. Майкотова, Р.Ч. Мадиева, А.Б. Мустафин, А.А. Жанкин.-Алматы:ҚазҰМУ, 2013.- 190 б.

image025Ұсынылып отырған ішкі аурулар пропедевтикасы пәні бойынша оқу құралы жалпы медицина факультетінің 3 студенттеріне арналған. Бұл оқулық тікелей тәжірибелік сабақтарға дайындалу үшін қолданылады. Оқу құралында оқу жоспары мен бағдарламаға сәйкес дертті анықтаудағы негізгі тексеру әдістері бойынша тәжірбелік дағдыларды игеру мәліметтері объективті құрылымды емтихан кезеңдерінің реттілігі сақталып көрсетілген және коммуникативтік дағдыларда қоса берілген. Бұл оқу құралында тәжірибе сабақтарының тақырыптарына сәйкес дайындалу сұрақтары және алынған мәліметтерді жазу үлгісі мен тест сұрақтары бірге қарастырылған.

image027Барашнев Ю.И., Пономарева Л.П. «Зрение и слух у новорожденных».

Диагностические скрининг-технологии.- М., «Триада-X», 2008.- 200с.

 

 

 

 

 

 

Беспалова Л.Ю. Реакции на стресс и нарушения адаптации: Учебно­-методическое пособие. — Алматы, 2013.- 107с.

image029Необходимость выпуска данного методического пособия продиктована высокой актуальностью проблемы стрессовых расстройств, часто приводящих к депрессиям. Не случайно существует современное выражение — «XXI век — это век меланхолии». В методическом пособии приводятся основные клинические варианты депрессивных расстройств, собственные наблюдения автора о депрессивных реакциях адаптации, обусловленных стрессовыми ситуациями у военнослужащих (солдат срочной службы), гражданского населения и также при зависимости от опиоидов, сочетанной с ВИЧ- инфекцией. Клинико-квантификационные и экспериментально-психологические шкалы по диагностике депрессии могут служить основой учебного процесса по данной проблеме. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов медицинских ВУЗов, врачей-интернов, резидентов, врачей-психиатров-наркологов, врачей общей практики, семейных врачей.

Акшулаков С.К., Халимов А.Р., Галицкий Ф.А., Шашкин Ч.С. Легкая шейно-затылочная травма.-Алматы, 2006.- 139с.

image031В книге приведены патогенетические механизмы возникновения легкой шейно-затылочной травмы, представлены ее клинические ва­рианты: мышечно-тонический, связочно-капсулярный и ангиодистонический. На основании выделения клинических вариантов определены основные клинико-диагностические критерии, принципы патогенети­ческого лечения и предупреждения возможных осложнений. На ос­нове клиники представлена судебно-медицинская оценка телесных повреждений при легкой шейно-затылочной травме, рассмотрены су­дебно-медицинские критерии определения степени тяжести телесных повреждений. Книга предназначена нейрохирургам, невропатологам, травмато­логам, судебно-медицинским экспертам, рентгенологам.

image033Молодые ученые — здравоохранению Урала: материалы межрегиональной научной сессии мо­лодых ученых 2012 года Пермской государствен­ной медицинской академии им. ак. Е.А. Вагнера. — Пермь: ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздравсоцразвития России, 2012.-212 с.

 

 

 

 

image035Негаметзянов Н.Г. «Ортодонтическое лечение детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба»: учебное пособие.- Алматы.- 2013.- 98с.

В учебном пособии изложены методы обследования детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба. Освещены вопросы неотложной медицинской помощи детям раннего возраста с ВРГН, изучено состояние зубочелюстной системы при различных методах ортодонтического лечения до и после операции. Описано клиническое применение различных ортопедических и ортодонтических аппаратов у детей с данной патологией. Учебное пособие предназначено для слушателей курсов усовершенствования врачей врачей-стоматологов хирургов, челюстно-лицевых хирургов и врачей-ортодонтов, а также студентов старших курсов медицинских университетов(бакалавр).

image037Ногаева М.Г. Суставной синдром в работе врача общей практики: Учебно-методическое пособие. — Алматы, 2013. — 145 с.

Содержит 14 рисунков, 24 таблицы. В учебно-методическом пособии рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, классификации, клиники и дифференциальной диагностики болезней суставов с современных позиций. Освещаются новые принципы лечения уровнями доказательности, диспансеризации и медико-социальной экспертизы больных. Приведены инновационные технологии, используемые при обследовании ревматических больных. Учебно-методическое пособие предназначено для бакалавриатов, врачей- интернов, резидентов, врачей общей практики, терапевтов, семейных врачей, научных работников.

image039Сборник статей об истории нейрохирургической службы Республики Казахстан. /Под редакцией доктора медицинских наук, профессора Акшулакова С.К. — Астана, 2012.- 159 с.

В сборник статей входят краткие очерки об истории становления нейрохирургической службы в различных регионах Казахстана. Сборник выпущен ко II Съезду нейрохирургов Казахстана с международным участием, 1-2 июля 2012 года.

 

image041Омаров Т.Р. Применение пребиотиков и пробиотиков в лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки: учебное пособие. /Т.Р.Омаров.- Астана, 2013.- 149с.

Учебное пособие содержит современную информацию об этиологии, патогенезе классификации, клинических особенное течения, диагностики и лечения язвенной болезни. В нем обобщены данные литературы и собственных исследований автора по проблеме лечения язвенной болезни пре- и пробиотиками и пролонгированной терапии с целью профилактики обострения. Учебное пособие предназначено для широкого круга врачей: гастроэнтерологов, терапевтов, пульмонологов, семейных врачей, а также для врачей других специальностей, интернов, резидентов и студентов медицинских вузов. Учебное пособие обсуждено и утверждено на заседании Учебно-­методического объединения медицинских вузов РК 2009г., протокол 16 и рекомендовано к изданию типографским способом.

image043Омарова Р.А., Грудько В.А., Бевз Н.Ю. Анализ органических лекарственных веществ по функциональным группам: Учебное пособие. — Алматы, 2013. — 116 с.

В учебном пособии описаны теоретические основы некоторых реакций на функциональные группы, наиболее часто встречаемых и рекомендованных методиками Государственной фармакопеи Республики Казахстан, а также Европейской и Британской фармакопей в анализе лекарственных веществ. Учебное пособие может быть рекомендовано для студентов, преподавателей фармацевтических факультетов медицинских ВУЗов, а также научных и практичных работников, занимающихся стандартизацией лекарственных средств.

image045Педиатрия. Тесттік формадағы интегративті тапсырмалармен біріккен вариативті клиникалық ситуациялар (дұрыс жауаптарының негіздеуімен) /Ред. Б.Х. Хабижанов.- Алматы, 2011.- 288б.

Интегративті тапсырмалармен біріккен вариативі клиникалық ситуациялар медициналық ЖОО-дарының студенттеріне, интерндеріне, резиденттерге арналған «Бала аурулары» пәні бойынша типтік бағдарламаға сәйкес құрастырылған.

 

image047Проскуряков М.А. Хронобиологический анализ растений при изменении климата.- Алматы: LЕМ, 2012. — 228 с.: ил.

В книге рассмотрены содержание проблемы хронобиологического анализа растений, методологическая основа и опыт первых исследований в период из­менения климата на крупной территории экологически весьма разнообразной Республики Казахстан; разработаны основные концептуальные подходы к реше­нию проблемы для равнинных и горных территорий. Изложенные здесь резуль­таты — только начало дальнейших исследований, которые должны быть развер­нуты в области хронобиологического анализа растительных систем. И потому выполненная работа была бы вполне оправдана, если послужит их развитию. Книга предназначена для широкого круга специалистов — биологов, метео­рологов, программистов — математиков, ученых экологов, педагогов, практиков сельского и лесного хозяйства.

image049Дисгормональные гиперплазии молочных желез у больных генитальным эндометриозом: Учебное пособие. – Алматы, 2014.- 101с.

Генитальный эндометриоз является одним из самых распространённых и занимает третье место в структуре гинекологической патологии. Эндометриоз, как дисгормональное заболевание, часто сопровождается патологией молочных желез. В данном учебном пособии приведены общие сведения, классификация, этиопатогенез, диагностика, клиника, методы лечения, профилактика эндометриоза и дисгормональных заболеваний молочных желез. Представлена взаимосвязь патологии молочных желез с отдельными клиническими формами эндометриоза, возрастом больных. Описан алгоритм ведения больных эндометриозом в сочетании с дисгормональными заболеваниями молочных желез. Учебное пособие рекомендовано для студентов медицинских ВУЗов, врачей-интернов, резидентов, акушеров-гинекологов, маммологов.

Утверждено и рекомендовано к изданию Методическим Советом КазНМУ.

image051Сафина Л. К. Ферулы Средней Азии и Казахстана (карпоанатомический обзор).- Алматы: LЕМ, 2012.- 244с.

В книге дана детальная анатомическая характеристика 80 видов FerulaL. Средней Азии и Казахстана. На основе сравнительного карпогистологиче­ского анализа показано структурное разнообразие перикарпа и рассмотрена возможность использования гистологии плода для видовой идентификации. Представлены впервые анатомические признаки плода неиспользованные в си­стематике рода. Уделено внимание вопросам гистологической классификации перикарпа и возможной группировке видов на их основе Дан анализ фактиче­ского материала по структурным преобразованиям основных гистологических элементов и их таксономической оценке. Гистологические описания перикарпа документированы гистологическими рисунками и микрофотографиями Приве­дены общие сведения по распространению, экологии полезных и ландшафтных видов ферул, показаны перспективы их практического использования. Отмече­ны эндемичные, узкоэндемичные и виды, нуждающиеся в охране. Книга рассчитана на ботаников, фармацевтов, преподавателей и студентов биологических и естественных факультетов вузов, а также на лиц, работающих в области охраны природы.

image053Скоромец А.А. Практикум к занятиям в клинике неврологии: учеб. пособие. /А.А. Ско­ромец, А.П. Скоромец, Т.А. Скоромец. — М.: МЕДпресс-информ, 2011. — 288 с.: ил.

С учетом современных достижений науки в учебном пособии к практическим занятиям по нервным болезням изложены основы анатомии и физиологии нервной системы, описаны важнейшие неврологические симптомы, признаки и синдромы, дана их трактовка, направленная на выяснение локализации патологического очага. Особое внимание уделено методике выявле­ния нарушения той или иной функции нервной системы. Описаны современные дополнитель­ные методики исследования больных в условиях поликлиники и неврологического стационара. Приведена схема написания истории болезни. Текст иллюстрирован фотографиями, наглядными схемами, что должно облегчить усвоение изучаемого предмета. Учебное пособие написано в соответствии с программой, утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития РФ, и предназначено для студентов медицинских институтов. В руководстве 128 рисунков, 7 таблиц.

image055Справочник показателей здоровья женского населения. /Под ред. Т.К. Кудайбергенова, Х.М. Бикташевой. — Алматы, 2012. 156с.

В справочнике даны основные демографические показатели по Республике. Сведения по заболеваемости женского населения по основным нозологиям. Показатели службы родовспоможения: численность и обеспеченность врачами акушерами-гинекологами; койками для беременных и рожениц; материнская и перинатальная смертность; осложнения во время беременности и родов. Данные представлены в разрезе регионов и в динамике за 10 лет.

image057Супиев Т.К. Врождённая расщелина верхней губы и нёба: этиология, патогенез, вопросы медико-социальной реабилитации. /Т.К. Супиев, Ад.А. Мамедов, Н.Г. Негаметзянов.- Алматы, 2013.-496 с.

В монографии впервые в Республике Казахстан рассматривается актуальная проблема врожденной и наследственной патологии челюстно-лицевой области. В ней дана частота и распространенность данной патологии, изучены некоторые вопросы этиологии и патогенеза, в частности влияние неблагоприятных экологических факторов на развитие врожденной патологии челюстно-лицевой локализации. Подробно описаны методы лечения наиболее распространенных видов данной патологии — врожденной расщелины верхней губы и неба, их исходы и осложнения, возможные пути их профилактики и лечения. Уделяется особое внимание медико-социальной реабилитации детей с врожденной и наследственной патологией лица и челюстей. Настоящая монография предназначена для челюстно-лицевых хирургов, детских хирургов, врачей — ортодонтов, резидентов, магистрантов, докторантов, врачей-интернов (стоматологов, хирургов), социальных работников и студентов старших курсов медицинских университетов.

 image059Механизмы регуляции старения клеток и апоптоза. /В.С. Толмачев.- Алматы; НЦАГиП М3 РК, 2012. — 447с.

В книге анализируются механизмы старения клеток на разных уровнях: молекулярном, клеточном, системном. Рассматриваются механизмы жизне­деятельности работы клеток для понимания процессов роста, развития и ста­рения организма. Приведены повреждения макромолекул, спонтанные ошиб­ки и эпигенетические сдвиги, дисфункция белков и генов, так как любая бо­лезнь — это сбой в работе клеток. Клеточное старение оценено с позиций ак­тивации апоптоза, транскрипционного фактора р53, киназы р38 и ингибитора циклин-зависимых киназ р 16. Рассмотрены механизмы клеточного старения, его участие в тканевом гомеостазе, для применения в заместительной кле­точной терапии. Изучение и понимание механизмов регуляции этих процес­сов, позволит найти пути их коррекции. Книга предназначена для специалистов в области биологии и медицины, интересующихся различными вопросами клеточных технологий.

image061Уильямс Л., Адамс У. Құпиясыз нанотехнологиялар: Оқулық. /Ауд. З.А. Мансұров, М. Нәжіпқызы, Б.Қ. Діністанова.- Алматы: PrintS, 2012.- 385б.

Ұсынылып отырған оқулық нанотехнологияның негіздері және нанотехнологияның биология, химия, қоршаған орта мен өндіріске, саясат пен экономикаға қалай әсер ететіндігі жөнінде білгісі келетіндерге арналған. Ең қарапайымнан ең күрделі әрі қызықты сұрақтарға дейінгі көптеген сұрақтар толық сипатталған. Әр бөлімнің соңында келтірілген сұрақтар оқырмандарға алған білімдерін тексеруге көмектеседі.

image063Хитуова Л.К. Ювенильный ревматоидный артрит (лечение, профилактика побочных эффектов терапии). Учебное пособие.- Алматы, 2013.- 100с.

Знание специфики патологии при ЮРА и соблюдение принципа минимизации побочных эффектов терапии с обеспечением максимально позитивных результатов лечения больных является основой успешной борьбы с заболеванием. В указанном плане важны ранняя диагностика, раннее лечение и профилактика побочных действий препаратов, что будет способствовать целенаправленному снижению инвалидизации и достижению ремиссии. Пособие предназначено для студентов высших медицинских заведений, интернов, резидентов, врачей педиатров и врачей общей практики и ревматологов.


111Шадыев Х.К., Сиразитдинова В.Ф., Дмитриев Г.А. Инфекции, передаваемые половым путем, у детей.- М.: Издательство БИНОМ, 2011. — 392 с., ил.

Иллюстрированное руководство посвящено весьма актуальной проблеме инфекционных забо­леваний, преимущественно или частично, передаваемых половым путем (ИППП). Авторы представи­ли современные сведения об особенностях передачи возбудителей ИППП, развития патологических состояний и течения заболеваний у детей различного возраста, а также инфицированных беременных. Особый акцент сделан на клинико-лабораторных, инструментальных методах обследования и подхо­дах к лечебным и профилактическим мероприятиям. В книге представлены многочисленные рекомендации по ведению пациентов с учетом перспектив­ных направлений биологии и медицины, позволяющие оптимизировать процессы диагностики, лечения и реабилитации. Авторский коллектив, включающий дерматовенерологов, акушер-гинекологов, педи­атров, инфекционистов, предпринял попытку проанализировать и обобщить многочисленные научно­прикладные исследования и практические разработки, подходы, направленные на снижение уровня заболеваемости, предотвращение распространения инфекций и повышение качества жизни подраста­ющего поколения и их семей. Книга иллюстрирована микро- и электронограммами, многочисленными схемами, диаграммами, таблицами. Книга предназначена широкому кругу врачей, специалистов в области диагностики, эпидемиоло­гии и лечения больных. Авторы будут признательны читателям, высказавшим пожелания и конструктивные замечания, относящиеся к данному изданию.

image065Шальков Ю. Л., Жуловчннов М. У. Острая кишечная непроходимость — научные и практические аспек­ты.- Харьков: Коллегиум, 2013.- 182 с.

Одна из причин посредственных исходов при острой кишечной непрохо­димости заключается в недостаточной изученности патогенеза заболевания, что негативно сказывается на результатах лечения. Одним из таких пато­генетических звеньев является прогрессирующее снижение объёмной ме­зентериальной циркуляции, сопровождающейся нарушением метаболизма, эндогенной интоксикацией и утратой функциональной резистенции висце­ральных органов. В монографии рассматриваются механизмы ишемического синдрома, роли активизации симпатического звена вегетативной нервной системы и гиперкатехоланемии. Возникшие нарушения требуют восстанов­ления кровотока путём целенаправленного устранения симпатоадреналового фона, как одного из основных патогенетических звеньев осложнённых форм кишечной непроходимости и перитонита. Определённый интерес представляет новый подход к трактовке факторов заболевания, включая причины летальных исходов, в количественных ве­личинах, что обусловливает их объективную оценку и последовательность лечебных мероприятий. Многофакторный анализ позволили установить, что в основе негативных исходов лежат интоксикация и исходная тяжесть со­стояния больных, устранять которые чисто хирургическими мероприятиями не представляется возможным. Больные же с интоксикационным синдромом после оперативной коррекции являются контингентом реанимационной службы. Результаты экспериментальных и клинических наблюдений под­черкивают целесообразность и эффективность превентивной коррекции микроциркуляторных нарушений. Монография рассчитана на исследователей проблемы ОКН и перитонита, хирургов и реаниматологов.

image067Шарыкин А.С. Врожденные пороки сердца. Руководство для педиатров, кардиологов, неонатологов. 2 изд.- М.: Издательство БИНОМ, 2009 — 384 с., 150 иллюстр.

Книга посвящена одному из важнейших разделов детской кардиологии — врожденным порокам сердца. В общей части рассмотрены особенности нормального кровообращения у плода и новорожденного, а также его изменения при врожденной патологии сердца; кроме того, читатель знакомится со специальной терминологией. В разделе частной патологии подробно представлены все основные пороки, встречающиеся в практике детских врачей, алгоритмы их диагностики, современные возможности терапевтического и хирургического лечения; изложены вопросы послеоперационного наблюдения за пациентами. Издание содержит более 140 рисунков и схем, иллюстрирующих ключевые расстройства гемодинамики, методы исследования сердца и наиболее распространенные операции.

Руководство может быть рекомендовано как опытным врачам, так и начинающим педиатрам, кардиологам, неонатологам, специалистам ультразвуковой диагностики, а также студентам медицинских учебных заведений.

image069Шертаева К.Д., Блинова О.В. «Медицинское и фармацев­тическое товароведение»: Учебно-методическое пособие, 2-е изд., пере­работанное и дополненное.- Шымкент, 2012. — 165с.

Учебно-методическое пособие «Медицинское и фармацевтическое товароведение» призвано сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по дисциплине. Пособие включает тезисы лекций, методические рекомендации по проведению практических занятий, самостоятельной работы под руководством преподавателя (СРСП), дидактический материал, тестовые задания и эталон ответов к ним. Пособие предназначено для студентов и преподавателей фармацевтических вузов Утверждено и рекомендовано центральным методическим советом Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии. Протокол № Ш от 29.05. 2012 г.Пособие предназначено для студентов и преподавателей фармацевтических вузов(факультетов).

image071Шертаева К.Д. Фармацевтический маркетинг: Учебник.- Шымкент, 2012.- 151с.

Фармацевтический маркетинг как система взглядов, как философия бизнеса является необходимым руководством в деятельности современных фармацевтических предприятий. В учебнике изложены теоретические основы маркетинговой деятельности для предприятий фармацевтического профиля. Для студентов, магистрантов и преподавателей фармацевтических вузов (факультетов), специалистов маркетинговых служб, руководителей фармацевтических предприятий и организаций и может быть использован в системе непрерывного профессионального образования.

image073Школа здоровья. Артериальная гипертония. Руководство для врачей. /Под ред. Р.Г. Оганова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 192с. «Школа здоровья. Артериальная гипертония» включает в себя руководство для врачей, проводящих школу здоровья для больных артериальной гиперто­нией, с приложением на компакт-диске и материалами для пациентов. В руководстве для врачей изложены сведения по организации и проведению школ здоровья для больных с артериальной гипертонией. Подробно представ­лена информация о здоровом питании, физической активности, вреде курения и методах борьбы с ним, о степенях ожирения и метаболическом синдроме, психо-эмоциональных факторах. Отдельный раздел посвящён медикамен­тозному лечению артериальной гипертонии. Приложение на компакт-диске содержит слайд-презентации, соответствующие темам проводимых занятий, и материалы для пациентов. Впервые в пособии объединены информационная часть и мотивационные методы обучения пациентов, направленные на повы­шение заинтересованности пациентов в выполнении врачебных назначений и устранение поведенческих факторов риска. «Школа здоровья. Артериальная гипертония» разработана специалиста­ми Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины под эгидой Всероссийского научного общества кардиологов, пред­назначена врачам-кардиологам, терапевтам, врачам общей практики, врачам, проводящим занятия школе здоровья для больных с артериальной гипертонией, и врачам смежных с спецальностей.

Бекембасва Г. С., Лбилдасв Т.Ш., Хауадамова Г.Т.

image075Эпидемиологические аспекты детско-подростковой заболеваемости туберкулезом в Республике Казахстан: Монография.- Алматы, 2012.— 169с.

В монографии отражены результаты исследования сложной научной проблемы — раннего выявления туберкулеза, в том числе его резистентных форм, среди детей и подростков. Авторами представлены концептуальная схема развития и диагностический алгоритм выявления туберкулеза среди детей и подростков из групп «риска», показаны пути своевременной диагностики и медикаментозной коррекции лекарственно-устойчивого туберкулеза. Результаты проведенных исследований позволили авторам разработать рекомендации, использование которых обеспечит прикладное решение проблемы ранней диагностики и лечения.Книга предназначена для фтизиопедиалров. педиатров общего профиля, организаторов здравоохранения, студентов высших медицинских учебных заведений.

Зоря В.И., Лазишвили Г.Д., Шпаковский Д.Е.


image077Деформирующий артроз коленного сустава: руководство.
М.: Литгерра, 2010. 320с. : ил.

Руководство посвящено одному из важных разделов травматологии и ортопедии — диагностике и лечению деформирующего артроза коленного сустава.На основании личного опыта лечения, детального изучения отечественной и зарубежной литературы в данном руководстве авторы представили современные данные по функциональной анатомии коленного сустава, этиологии, патогенезу, морфологии (гистологии) и клинике деформи­рующего артроза. Подробно освещены вопросы оперативного лечения данного заболевания. Отдельно рассмотрены вопросы тотального эндопро­тезирования коленного сустава несвязанными эндопротезами. В книге также уделено внимание наиболее часто встречающимся ошибкам и осложнениям при выполнении первичной артропластики.Представленные иллюстрации — рентгенограммы, схемы — повышают наглядность излагаемого материала. Книга будет полезна травматологам, ортопедам, хирургам, морфологам и специалистам в области лечебной физкультуры и реабилитации.

АйдархановаГ.С.ДЕГЕЛЕН:радиоэкологическая оценка влияния подземных ядерных испытаний. — Алматы, 2010.- 102 с.: ил.

Вimage079 монографии изложен материал в области радиоэкологии, радиобиологии, экологии почв и растений, охраны окружающей среды, полученный после прекращения проведения подземных ядерных испытаний на одной из экспериментальных площадок Семипалатинского испытательного полигона — горном массиве ДЕГЕЛЕН. Представлена хронология проведенных ядерных испытаний. Особое внимание уделено проблеме современного радиоэкологического состояния почвенно-водно- растительного покрова местности в отдаленные сроки после ядерных взрывов. Материал проиллюстрирован собственными экспериментальными результатами. Для специалистов, научных работников, преподавателей в области биологии,экологии, радиобиологии,радиоэкологии, ботаники.

Ішкі аурулар.Тестілер және жағдаяттық есептер: Оқу құралы. /В.И. Маколкин, В.А. Сулимов, С.И. Овчаренко, Н.С. Морозова; Қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы проф. Қ.А.Жаманқұлов.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014.- 296 б.

image081Оқу кұралына ең жиі кездесетін аурулардың этиологиясын, патогенезш, диагностикасын және емін бейнелейтін, ішкі медицинаның барлық тарауларын қамтитын тестілік есептер енгізілген. Дұрыс тандалған жауаптардың толық дәлелдемесі келтірілген. Келтірілген есептерді студенттердің практикалық сабақ барысында алған алғашқы білім деңгейін анықтау, бақылау үшін және ез бетімен дайындалу кезінде қолдануға болады. Медициналық жоғарғы білім мекемелерінің студенттеріне, клиникалық ординаторларға және интерндерге арналған. Аударма жайлы қандай да болса пікірді ризашылықпен қабыл аламыз.

Маколкин, В.И. Ішкі аурулар: Оқулық. /В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко, В.А. Сулимов; Қазақ тіліне аударған және жауапты ред.проф. Қ.А.Жаманқұлов.- 6-шы басылым, өңделген және толықтырылған.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014.- 976 б.:ил.

image083
Ресейдің белгілі ғалым-терапевтері В.И. Маколкиннің, С.И. Овчаренконың, В.А. Сулимовтың РФ Үкіметінің сыйлығын алған оқулығының алтыншы басылымының аудармасын ұсынып отырмыз.

Оқулыктың алтыншы басылымына ішкі аурулардың классификациясын, диагнозын қоюдың және емдеудің принциптерін көрсететін елеулі өзгерістер мен қосымшалар енізілген. Медициналық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған. Аударма жайлы қандай да болса пікірді ризашылықпен қабыл аламыз.

Сумин С.А., Руденко М.В., Бородинов И.М.   Анестезиология и реаниматология: Учебное пособие в 2 томах. Т.II.- М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2010.- 872 с.: ил.

image085Представлены теоретические и практические вопросы анестезиологии и реанима­тологии. Книга написана на основании данных отечественной (647 источников) и ино­странной (148 источников) литературы, личного опыта авторов. Учебное пособие составлено на основании Образовательного стандарта послевузов­ской профессиональной подготовки специалистов по специальности № 040103 «Ане­стезиология и реаниматология», утвержденного зам. председателя УМО медицинских и фармацевтических вузов 14 марта 2001 г., и Типовой программы дополнительного профессионального образования врачей по анестезиологии и реаниматологии, утверж­денной заместителем руководителя Федерального агентства по здравоохранению и со­циальному развитию 29 марта 2007 г.Для обучения врачей-интернов, врачей-ординаторов, аспирантов и студентов стар­ших курсов медицинских факультетов.

Ратнер А. Ю. Неврология новорожденных: Острый период и поздние ослож­нения. /А. Ю. Ратнер.4-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория зна­ний, 2012. 368 с. : ил.

image087В монографии рассматривается патология нервной системы новорож­денных, возникшая в результате как патологических, так и физиологиче­ских родов. Обобщены данные о механизме и морфологии родовых по­вреждений. Приводится подробное описание безусловных рефлексов но­ворожденных, их клинические варианты и динамика в зависимости от уровня поражения нервной системы. Детально рассматривается клиниче­ская картина их развития (острые нарушения спинального и мозгового кро­вообращения), шейный остеохондроз, «цервикальная» близорукость, ноч­ной энурез, нейроортопедические осложнения, судорожные состояния у детей и др.).Для акушеров, неонатологов, педиатров, ортопедов, невропатологов.

Сәулелі диагностика: Оқулық. /Профессор Г.Е.Труфановтың редакциясымен. Қазақ тіліне аударған А.Б. Ахметбаева. Жауапты редакторы А.Қ.Ахметбаева.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014.- 576 б.

image089«Сәулелі диагностика» оқулығы «Сәулелі диагностика, сәулелі терапия» кітабының бірінші томы негізінде құрылған (2007). Мұнда «Емдеу ісі» мамандығы бойынша 3-ші қатардағы жоғарғы білікті білімнің Федералды мемлекеттік білім стандартының жаңаша бұйрықтарын есепке ала отырып, адамның дене мүшелері мен жүйелерінің аурулары және зақымдалуларының сәулелі диагностикасының негіздері, суреттерді алудың физикалық ұстанымдарын жазу мен сәулелі диагностиканың барлық өдістерінің сипаттамалары келтірілген. Жаңаша айқындамалар бойынша адамның дене мүшелері мен жүйелерінің сәулеліанатомиясы, сонымен қатар, зерттеулердің жүргізу ерекшеліктері қарастырылған. Дене мүшелері мен жүйелердің аурулары және зақымдалуының диагностикасында сәулелі әдістердің мүмкіндіктері қарастырылған. Жарақаттар және қаңқаның, кеуде, іш, жамбас, сонымен қатар бас миы мен жұлынның жиі кездесетін ауруларының сәулелі семиотикасы егжей-тегжейлі жазылған. Әрбір тараудың сонында мүшелер мен жүйелерді зерттеу кезіндегі әдістердің қолдану көрсеткіштері келтірілген. Рентгенологиялық және радионуклидті диагностикалық зерттеулерді жүргізу ке­зіндегі радиациялық қауіпсіздік бойынша тарау енгізілді. Оқулық «Ішкі аурулар пропедевтикасы, сәулелі диагностика» және «Жалпы хирур­гия, сәулелі диагностика» пәндерін оқитын медициналық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған. Кітап дәрігерлердің жоғарғы оқу орнынан кейінгі мамандандырылған білімі жүйесінде пайдалы болары анық.

Практические навыки в дерматовенерологии: Справочник для  врачей. /Под ред. Т.В. Соколовой.- М.: ООО «Медицин­ское информационное агентство», 2011. — 132 с.

image091Справочник посвящен описанию практических навыков, которы­ми должен владеть дерматовенеролог. Эти навыки потребуются врачу во время первичного обследования больного, а также в процессе лечения пациента и диспансерного наблюдения за ним. Особое внимание уделе­но оформлению истории болезни. Дано подробное описание диагности­ческих симптомов различных дерматозов и венерических заболеваний. Акцент на их выявлении уже при первичном осмотре пациента помогает поставить правильный диагноз. Детально описаны методы обследова­ния кожных и венерических больных. Обобщены индексы, позволяю­щие объективно оценивать степень тяжести некоторых дерматозов.Для дерматологов, широкого круга врачей практического здраво­охранения, ординаторов, интернов, студентов медицинских вузов.

Пиголкин Ю.И. Судебная медицина. Compendium: Учеб.пос. /Ю.И. Пиголкин, И.А. Дубровин.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2011.- 288с.

image093Компендиум соответствует учебной программе дисциплины «Судебная медицина» для высшего профессионального образования. Учебный материал представлен в виде сокращенного изложения основных положений судебной медицины с иллюстрацией текста рисунками и схемами. В издании представлены современные научные данные из области судебной медицины. Особое внимание уделено вопросам судебно- медицинской диагностики причин смерти, методам идентификации личности. Все сведения приведены с учетом Болонской декларации, изменений в законодательстве РФ и новых правил экспертизы вреда, причиненного здоровью человека. Предназначено для студентов медицинских и юридических вузов, врачей, интернов, ординаторов, аспирантов, юристов.

Древаль А.В., Мисникова И.В., Ковалева Ю.А. Профилактика поздних макрососудистых осложнений сахарного диабета: руководство. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 80 с. (Библиотека врача-специалиста).

image095Сахарный диабет 2 типа является одним из самых распространенных социально значимых заболеваний. Социальная значимость этой патологии обусловлена риском развития тяжелых поздних осложнений диабета, приводящих к инвалидизации и ранней смерти больных. Среди причин смерти у больных сахарным диабетом одно из лидирующих мест занимают сердечно-сосудистые заболевания и острое нарушение мозгового кровообращения. Несмотря надостигнутые успехи влечении сахарного диабета 2 типа, проблема его поздних осложнений не решена.В руководстве на основании данных литературы и результатов собственных исследований представлены сведения о распространенности макрососудистых осложнений сахарного диабета и современные подходы к их профилактике.Адресовано эндокринологам, терапевтам и врачам общей практики.

Козлов В. И Анатомия человека. Краткий курс: учебное пособие для студентов медицинских вузов. /В.И. Козлов, О.А. Гурова. 2-е изд., доп. и перераб.- М.: Практическая медицина, 2009.- 364 с.: ил. 15ВЫ

image097В книге кратко изложены с позиций функциональной анатомии совре­менные представления о строении тела человека. Она включает четыре раз­дела (модуля): соматологию — строение общего покрова, костей, суставов и мышц; спланхнологию — строение органов пищеварительной, дыхательной, мочевой и половой систем; строение сердечно-сосудистой и лимфоидной си­стем; строение нервной системы и органов чувств. Особое внимание уделе­но изложению общих закономерностей строения всех систем организма и от­дельных органов. Все анатомические термины приведены в соответствии с Международной анатомической номенклатурой (РСАТ, 1998).Для студентов медицинских вузов и факультетов.

Мкртумян А.М., Нелаева А.А. Неотложная эндокринология : учебное пособие. — М.: ГЭОТАР- Медиа, 2010. — 128 с.: ил.

image099В учебном пособии изложен материал по неотложным состояниям вдиабетологии, тиреодологии, патологии надпочечников, паращитовидных желез. Рассмотре­ны различные клинические варианты и принципы неотложной терапии кетоацидотической, гипогликемической, гиперосмолярной и лактацидемической ком с учетом рекомендаций Федеральной целевой программы «Сахарный диабет». Неотложные состояния в тиреодологии отражают тиреотоксический криз и гипотиреоидную кому, при патологии надпочечников — адцисонический криз и феохромоцитому, а также гипер- и гипокальциемические кризы.Для самоконтроля знаний представлены тесты по всем разделам неотложной эн­докринологии. В конце пособия приведены правильные ответы на тесты.

Учебное пособие предназначено для врачей и клинических ординаторов.

 Блаженов В.В. Маски остеохондроза.- М.: «Триада-Х», 2012.- 208 с.

image101В книге поднимаются проблемы, связанные с диагности­ческими ошибками и путаницей, возникающими по причине гипердиагностики и неадекватного использования термина «остеохондроз» в клинической практике.

 

 

 

 

 

image103Недоступ А. В. Как лечить аритмии. Нарушения ритма и проводимости в клинической практике. /А.В.Недоступ, О.В.Благова.- 6-е изд.- М. : МЕДпресс-информ, 2012.- 368 с.: ил.
Монография посвящена в первую очередь вопросам современной диагностики и лечения основных видов нарушений ритма и проводимости в широкой клинической практике; особое внимание при этом уделяется возможностям установления этиологии аритмий и проведения этиотропного лечения; приводятся сведения не только об известных, но и о редких при­чинах нарушений ритма, в том числе о генетически детерминированных аритмогенных заболеваниях. Вопросы терапии излагаются с учетом как собственного опыта и оригинальных исследований авторов, так и принципов медицины, основанной на доказательствах. В конце глав приводятся резуль­таты наиболее важных многоцентровых исследований, повлиявших на опре­деление тактики лечения. Отдельно анализируются деонтологические про­блемы и наиболее частые ошибки антиаритмической терапии, поскольку для врачей, не являющихся узкими специалистами в области аритмологии, проведение грамотной антиаритмической терапии нередко представляет большие сложности.Для терапевтов, кардиологов широкого профиля, в том числе начина­ющих, а также для специалистов в области терапевтической аритмологии.

Пальчик А.Б. Токсические энцефалопатии новорожденных. /А. Б. Пальчик, Н.П.Шабалов.- 2-е изд., испр. и доп. — М. : МЕДпресс- информ, 2012.- 176 с.: ил.

image105Монография посвящена актуальной проблеме современных неонатологии и детской неврологии — токсическим энцефалопатиям новорожденных. В ней раскрыты общие закономерности развития токсического поражения нервной системы на ранних этапах онтогенеза, а также специфические особенности повреждения мозга плода и новорожденного в зависимости от природы токсического фактора. Наряду с общеизвестными и распростра­ненными токсическими энцефалопатиями (билирубиновой, алкогольной) представлены формы, которые обрели значимость в последние десятилетия (поражения мозга вследствие внутриутробной экспозиции наркотических веществ, ртути). В монографии изложены основные вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики рассматривае­мых состояний. В приложениях даны справочные материалы, которые помо­гут врачу в корректной диагностике токсических энцефалопатий.Для неонатологов, педиатров, акушеров, неврологов, токсикологов, вра­чей общей практики и студентов медицинских вузов.

 

Кожанова С.В.  Врожденный иммунитет: Учебное пособие. /А.А. Шортанбаев.,  Б.Б. Бижигитова.- Алматы. — 2013.- 112 с.
image107Учебное пособие для студентов медицинских ВУЗов «Врожденный иммунитет» представляет собой обзор новейших научных данных о системе врожденного иммунитета. В учебном пособии подробно освещены основные компоненты врожденной иммунной системы, рассмотрены растворимые и клеточные паттерн — распознающие рецепторы врожденного иммунитета и их роль в активации клеток врожденного иммунитета. Приведены данные об основных гуморальных и клеточных компонентах врожденного иммунитета. Показана роль дендритных клеток в индукции и регуляции как врожденного, так и адаптивного иммунного ответа.

 

Казбекова А.Т.Антиоксидантная активность иолифенольных соединений рас­тительного происхождения: монография.- Караганда: «Гласир», 2013. — 104 с.
image109В монографии обсуждены результаты собственных исследований и литературные данные за последние годы по проблеме фармакологических аспектов антиоксидантной защиты. Автором предоставлены новые дан­ные по изучению взаимосвязи между молекулярной природой веществ, содержащихся в экстрактах эндемичных растений Казахстана, и их анти­оксидантной активностью на модельных системах т invitro и invivo. В рабо­те подробно рассмотрены вопросы методологии оценки антиоксидантной активности с помощью современных модельных систем, а также обсуж­дена проблема метаболизма фосфолипидов при окислительном стрессе в эксперименте.

В книгу вошли две ранее опубликованные книги Б. А. Атчабарова и Содержание отчетов научной экспедиции:Б.А. Атчабаров. Заблуждения, ложь и истина по вопросу оценки влияния на здоровье людей испытания атомного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне. Опубликовано в 2002 году.

image111Б. А. Атчабаров. Надвигается еще одно несчастье на голову страдальцев Семипалатинского полигона, необходимо его предотвратить. Опубликовано в 1997 году.

Содержание Отчетов научной экспедиции Института краевой патологии Академии наук Казахской ССР, осуществлявшего медико-биологические исследования на территориях, прилегающих к ядерному полигону (Руководитель экспедиционных исследований — Директор Института краевой патологии Атчабаров Б. А.). Алма-Ата, 1958-1960 годы.

Гольдштейн В.Д.    Первичный туберкулез органов дыхания у взрослых.- М.:

image113Издательство БИНОМ, 2013. 112 с.

Настоящая работа посвящена эпидемиологии, патогенезу, клинике, диагностике, дифференциальной диагностике и особенностям терапии первичного туберкулеза органов дыхания у взрослых.В отличие от первичного туберкулеза у детей, особенности первич­ного туберкулеза у взрослых сравнительно мало изучены и разработаны. Между тем в современных условиях его проявления и частота недоста­точно освещены в литературе. В клинической практике допускаются серьезные ошибки как в диагностике данной формы туберкулеза, так и в ее лечении.Работа призвана в какой-то мере устранить допускаемые в ведении этих больных дефекты и изложить современные взгляды по этому важ­ному для практики вопросу. При этом учтены данные литературы, а так­же отображен собственный опыт автора.


image115Козлов В. И. Анатомия нервной системы : учебное пособие для студен­тов
. /В. И. Козлов. Т. А. Цехмистренко. М. : Мир ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 208 с.: ил.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой «Анатомия центральной нервной системы». В нем рассматриваются вопросы общей анато­мии. развития и строения спинного и головного мозга, периферической нервной системы, а также общие принципы и особенности структурной организации автономной нервной системы. При описании интефативных систем мозга особое внимание уделено построению сенсорных и пирамидных проводящих путей, а также морфофункциональным особенностям экстрапирамидной и лимбической систем; кроме того рассматривается их роль в формировании психики человека. В учебное пособие включено анатомическое описание органов чувств, обес­печивающих дистантное взаимодействие с окружающей средой, рассмотрены вопросы кровоснабжения головного и спинного мозга, строение мозговых оболочек и ликворной системы в целом. Изложение материала сопровожда­ется традиционными и оригинальными схемами и рисунками, существенно облегчающими восприятие текста. Анатомические термины в пособии даны с учетом рекомендаций Международной анатомической номенклатуры, принятой Международным комитетом по анатомической терминологии (РСАТ, 1998). Книга апробирована при чтении лекций и проведении семинарских занятий в Институте психоанализа и на медицинском факультете Российского университета дружбы народов.Предназначена для студентов психологических и медицинских факультетов университетов, педагогических вузов, а также специалистов, интересующихся анатомией нервной системы.

image117Сумин С.А., Руденко М.В., Бородинов И.М.   Анестезиология и реаниматология: Учебное пособие в 2 томах. Т.I. М.: ООО«Медицинское информационное агентство», 2010. 928 с.: ил.

Представлены теоретические и практические вопросы анестезиологии и реанима­тологии. Книга написана на основании данных отечественной (647 источников) и ино­странной (148 источников) литературы, личного опыта авторов.Учебное пособие составлено на основании Образовательного стандарта послевузов­ской профессиональной подготовки специалистов по специальности № 040103 «Ане­стезиология и реаниматология», утвержденного зам. председателя УМО медицинских и фармацевтических вузов 14 марта 2001 г., и Типовой программы дополнительного профессионального образования врачей по анестезиологии и реаниматологии, утверж­денной заместителем руководителя Федерального агентства по здравоохранению и со­циальному развитию 29 марта 2007 г.Для обучения врачей-интернов, врачей-ординаторов, аспирантов и студентов стар­ших курсов медицинских факультетов.

image119Сторожаков Г.И.    Емханалық терапия: Оқулық. /Г.И. Сторожаков, И.И. Чукаева, А.А. Александров; Профессор Г.Е.Труфанов ред. Қазақшаға аударған А.М.Марқабаева. Жауапты ред.А.С.Керімқұлова.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014.- 624б:ил.

Оқулықта кең таралған ауруларға сипаттама мен оларды анықтау және емдеу жолдары берілген. Негізінен диспансерлік бақылау жұмысы мен еңбекке жарамдылық сараптамасына көңіл бөлінеді. Аурулардың алдын             ал у мүмкіндіктері мен қажеттіліктері талқыланады. Емхана жағдайында қолданылатын негізгі оқу есеп құжаттары келтірілген. Медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.

image121Попков В.А. Жалпы химия: Оқулық. /В.А. Попков, С.А. Пузаков; Қазақ тіліне аударған С.Н.Ділмағамбетов.Жауапты ред.Ж.Ж.Ғұмарова.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014.- 992б.

Оқулық медициналық бағыттағы мамандардың жаратылыстану-ғылыми ойлау қабілетінің қалыптасуына айтарлықтай ықпал жасайтын бейорганикалық, аналитикалық, физикалық және коллоидтық химияның таңдамалы тарауларын пайымдауға арналған. Оқулықтың әрбір тарауы медициналық жоғары оқу орнынын студентін адам организмінде молекулалық және жасушалық деңгейде орын алатын үдерістердің физикалық-химиялық мәні мен механизмдерін қарастыруға қажетті теориялық біліммен қаруландырады. Оқулықта медициналық-биологиялық сипаттағы кескіндемелер мен мысалдар келтірілген. Оқулық медициналық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге арналған.

image123Большаков А.М.    Жалпы гигиена: Оқулық. /А.М. Большаков; Қазақ тіліне аударған М.Б.Жандаулетова. Жауапты редакторы Ш.Е.Токанова.- Үшінші басылым, қайта өңделген және толықтырылған.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014.- 400б.: ил.

Оқулықта коршаған ортаның физикалық, химиялық, биологиялық және әлеуметтік факторларының маңызды гигиеналық аспектілері қарастырылады. Провизор жұмысына тікелей қатысы бар жеке гигиена сұрақтары оқулықта маңызды орын алады. Дәріхана мекемелері мен фармацевтикалық өндіріс кәсіпорындарының гигиенасы және гигиеналық білім беру мен тәрбиелеу бойынша материалдар толық берілген. Оқулық 060301.65 «Фармация» (2011) мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім берудің Федералды мемлекеттік білім беру стандартына және осы мамандық бойынша білім беру бағдарламасына сай. Фармацевтикалық жоғары оқу орындары мен медициналық жоғары оқу орындарының фармацевтикалық факультеттерінің студенттеріне арналған.

image125Ньюссбаум, Р.Л.     Медициналық генетика: Оқу құралы. /Р.Л. Ньюссбаум, Р.Р. Мак-Иннес, Х.Ф. Виллард; Орыс тіліндегі басылымның редакторы РМҒА академигі Н.П.Бочков. Қазақ тіліне аударған м.ғ.к., профессор А.А.Төребеков.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014.- 528б.       

Бұл кітап медициналық генетика бойынша басшылықтың дүние жүзіне белгілі соңғы басылымының аудармасы. Алты басылымның әрқайсысы, өте тез дамып келе жатқан және аса көңіл бөлетін осы тартымды ғылымның маңызды және өзекті оқиғасы болды. Сонымен қатар оған молекулалық генетиканың қазіргі кезеңдегі жетістіктері бірінен кейін бірі түгелдей кіруде. Бұл басылымда молекулалық диагностиканың, «Адам геномы» жобасының, фармакогенетиканың, даму генетикасының және рак генетикасының ең жаңа жетістіктері келтірілген. Олардың барлығы күнбе-күнгі тәжірибеде генетика бойынша білімін қалай қолдануды жақсы түсініп, іс жүзінде пайдалана білу үшін келтірілген және көптеген клиникалық мысалдар да бар. Кітапта адамның әртурлі генетикалық ауруларының 240-тан аса өте жоғары сапада түсірілген суреттері де берілген. Сондықтан бұл оқулықтың медициналық жоғарғы оқу орындарының студенттері ғана емес, генетик-мамандар, тіпті барлық тәжірибе жинақтаушы дәрігерлер үшін де маңызы зор және пайдалы боларына сенімдіміз.

image127Рақышев, А.Р. Адам денесі. Сүйектер туралы ілім. Сүйектер қосылысы туралы ілім.Бұлшықеттер туралы ілім: Оқулық : в 3-хт. Т1. /А.Р. Рақышев.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014.- 456б.

Медициналық жоғары оқу орындарының білім алушыларына арналған 3 томнан тұратын «Анатомия» оқулығы білім беру үдерісіндегі заманауи талаптарды ескере отырып, қайта басылды. Оқулықтың алғашқы томы адам денесінің құрылымын зерттейтін ғылым — анатомияның жалпы міндеті, тарихы және даму жолдары, оның басқа медициналық ғылымдар саласындағы орнына арналады. Содан кейін адамның қаңқасы, оңдағы жеке-жеке сүйектер, олардың байланыстары, адам денесінің бұлшықеттері, атқаратын қызметтері асқорыту жүйесі, тыныс алу, несеп-жыныс жүйелері, тамырлар, артерия, веналар, лифма жуйелері, жүйке жүйесі және онын орталық және шеткі бөлімдері, сезім мүшелері баяндалған.

Оқулық сәйкес салалар бойынша біріктірілген. Терминдер толықтырылып, суреттері жаңартылып қайта басылған оқу құралы барлық деңгейдегі медицина саласы кызметкерлері мен білім алушыларға ұсынылады.

image129Рақышев, А.Р. Адам денесі. Асқорыту жүйесі, Тыныс алу жүйесі. Несеп-жыныс жүйесі.Эндокриндік бездер.Тамырлар туралы ілім.Лимфа жүйесі: Оқулық: в 3-хт. Т 2 /А.Р. Рақышев.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2014.- 472б.

Медициналық жоғары оқу орындарының білім алушыларына арналған 3 томнан тұратын «Анатомия» оқулығы білім беру үдерісіндегі заманауи талаптарды ескере отырып, қайта басылды. Оқулықтың алғашқы томы адам денесінің құрылымын зерттейтін ғылым — анатомияның жалпы міндеті, тарихы және даму жолдары, оның басқа медициналық ғылымдар саласындағы орнына арналады. Содан кейін адамның қаңқасы, оңдағы жеке-жеке сүйектер, олардың байланыстары, адам денесінің бұлшықеттері, атқаратын қызметтері асқорыту жүйесі, тыныс алу, несеп-жыныс жүйелері, тамырлар, артерия, веналар, лифма жуйелері, жүйке жүйесі және онын орталық және шеткі бөлімдері, сезім мүшелері баяндалған. Оқулық сәйкес салалар бойынша біріктірілген. Терминдер толықтырылып, суреттері жаңартылып қайта басылған оқу құралы барлық деңгейдегі медицина саласы кызметкерлері мен білім алушыларға ұсынылады.

image131Супиев, Т.К. Морфофункциональные особенности челюстно-лицевой области у детей и подростков: Учебное пособие. /Т.К. Супиев, Р.Й. Юй.- Алматы, 2013.- 135с.

Учебное пособие составлено согласно Типовому учебному плану пере­подготовки по специальности «Стоматология (взрослая и детская)» приложе­ния N51 к приказу М3 РК от 26.01. 2012 г. и рекомендовано к изданию Цен­тральным методическим советом КазНМУ им. СД. Асфендиярова (протокол № 1 от 12 октября 2013 г.).

Учебное пособие составлено на современном уровне с учетом требований практического здравоохранения к подготовке квалифицированных специали­стов врачей-стоматологов общей практики. В ней даны морфофункциональные особенности челюстно-лицевой области детей и подростков, начиная с периода новорожденное™ и последующие периоды детства. Установлено, что у детей постоянно происходит развитие и дифференцировка органов и систем, прежде всего ЦНС, что способствует гиперергической реакции нервной системы. От­мечены морфофункциональные особенности становления органов иммунной системы и лимфатического барьера у детей, которые существенно влияют на течение различных стоматологических заболеваний в детском и подростковом возрасте, что должен знать врач-стоматолог, занимающийся профилактикой и лечением стоматологических заболеваний у детей.Учебное пособие предназначено для слушателей курсов усовершенствования врачей-стоматологов, студентов старших курсов стоматологического факультета, врачей-интернов и резидентов.

image133Вертебропластика в лечении патологии позвоночника: Акшулаков С.К., Керимбаев Т.Т. Монография. — Астана, 2012. — 146 с.

В своей работе авторы освещают современное состояние проблемы, методику проведения перкутантной вертебропластики при травматических и остеопоротических переломах позвоночника, доброкачественных (гемангиомы) и злокачественных новообразованиях (метастазы, миелома) позвоночника. Рассматриваются вопросы диагностики данных патологий позвоночника, результаты лечения методом вертебропластики, развитие возможных осложнений и методы их профилактики. Монография предназначена для нейрохирургов, травматологов-ортопедов, онкологов и других специалистов.

image135Базарбекова Р.Б. Руководство по эндокринологии детского и подросткового возраста — Алматы: Те1тап ОШе* & Рпп1 ТОО, 2014. — 252 с.

 

 

 

 

 

image137Микроағзалық биотехнология: қолданбалы микробиологияның негізгі қағидалары: Оқулық. /А.Н. Глейзер, Х. Никайдо; Ауд.П.Г.Погосян т.б.- Алматы, 2013.- 715б.

Бұл, әлемге әйгілі «Микробтар биотехнологиясы» оқулығының екінші басылымында Александр Н. Глейзер және Хироши Никайдо микроағзалар метаболизмінің ерекшеліктері және оларды өндірісте пайдалану туралы баяндайды. Осы оқулық биотехнологияда қолданылатын микроағзалардың құрылымы, физиологиясы, биохимиясы мен генетикасын зерттеуге мүмкіндік береді. Басылым- да гендік инженерия, молекулалық биология салаларының соңғы жетістіктері туралы мәліметтер ұсынылады. Оқулықта шынайы өмірден алынған мысалдар және көптеген суреттер берілгендіктен бұл оқырмандар үшін қызықты, түсінікті құрал болып табылады. Бұл оқулық негізінен микробтар биотехнологиясы мәселелерімен айналысатын мамандарга, жоғары оқу орнының биологиялық, биотехнологиялық және экологиялық мамандықтарының студенттеріне, магистранттарға, докторанттарға және генетика мен биотехнологиямен байланысты пәндерді оқытатын оқытушыларға арналған.