Новые поступления литературы за май 2018 г.

66.3

Н17    Назарбаев, Н.Ә.        Тәуелсіздік дәуірі: тарихи публицистика. /Н.Ә. Назарбаев.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2017.- 508 бет.: илл.           3 экз.

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты бұл кітабы тарихи публицистика жанрында жазылған, ол еліміздің жаңа тарихы мен оның ертеңіне деген автордың көзқарасын танытады. Егемен мемлекеттің негізі қаланған күннен бастап оның қалыптасу кезеңдерінің ерекшеліктері мен 26 жылдық тәуелсіздік дәуіріндегі ішкі және сыртқы сын-қатерлерді еңсеруге байланысты қабылданған шешімдердің мән-мазмұны мен тетіктері егжей-тегжейлі баяндалады. Кітапта «қазақстандық даму үлгісінің» табиғаты мен оның эволюциясы, басты ұстанымдары мен қозғаушы күштері сараланған. Қазақстанды жаңғыртудың үш толқыны кеңінен ашып көрсетілген. Бірінші және екінші жаңғырту аясында тоталитарлық жүйеден түбегейлі ажырап, нарықтық экономиканы құру және бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына қосылу міндеті мерзімінен бұрын орындалды. Үшінші жаңғыртудың мақсаты – елімізді қалыптасқан жаңа жаһандық ахуал жағдайында жаңғырта отырып, әлемдегі ең өркенді 30 мемлекеттің қатарына қосу. «Тәуелсіздік дәуірі» отандық және шетелдік қалың оқырман қауымды қызықтырар туынды.

66.3(5 Каз)

Н19 Назарбаев, Н.А.   Эра независимости. /Н.А. Назарбаев.- Алматы: ҚАЗақпарат, 2017.- 508 стр.: илл.              3 экз.

Книга Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Эра независимости», написанная в жанре исторической публицистики, отражает авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее. Главное внимание обращено на характеристику этапов строительства суверенного государства с момента его основания, показ внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на внутренние и внешние вызовы за 26 лет Независимости. В книге показывается суть «казахстанской модели» развития, ее эволюция, основные принципы, механизмы и движущие силы. Большое место занимает рассмотрение трех волн модернизации Казахстана. Благодаря Первой и Второй модернизациям были успешно решены задачи демонтажа тоталитарной системы и строительства рыночной экономики, досрочного вхождения в топ-50 самых конкурентоспособных стран мира. Третья модернизация нацелена на обновление страны и ее продвижение в 30 процветающих государств в условиях новой глобальной реальности. «Эра независимости» будет интересна широкому кругу читателей как в нашей стране, так и за рубежом.

94(574)

Д64      Досмұхамедұлы, Х. Еңбектері: Том 1. Жан саулығы. /Х. Досмұхамедұлы; Құраст:: проф. Ғ.Әнес.- Алматы: Арыс баспасы, 2017.- 432 б.          3 экз.

Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Алаш қозғалысының көсемі, профессор Халел Досмұхамедұлының (1883 — 1939) шығармашылығының толық, жинағы — «Еңбектерінің» үш томдығы тұңғыш рет жарық көріп отыр. Ғалымның таңдамалы жинағының бірінші томына оның қазақ тарихы мен шежіресіне, әдебиеті мен тіліне қатысты еңбектері топтастырылған. Кітап қазақ руханиятымен қызығушы әрбір жанға, әсіресе студенттерге, магистранттарға, жас мамандарға арналады.

37086             Досмұхамедұлы, Х. Еңбектері. Тән саулығы. II том. /Х. Досмұхамедұлы; Жауапты ред. Ғарифолла Әнес.- Алматы: Арыс, 2017.- 496 б.          3 экз.

Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Алаш қозғалысының көсемі, профессор Халел Досмұхамедұлының (1883 — 1939) шығармашылығының толық жинағы — «Еңбектерінің» үш томдығы тұңғыш рет жарық көріп отыр. Ғалымның таңдамалы жинағының екінші томын оның XX ғасырдың басында жарық көрген «Адамның тән тірлігі» және «Табиғат тану» атты оқулықтары құрап отыр. Араға ғасыр салып қайтадан ортамызға оралып отырған бұл араб қаріпті алғашқы қазақ оқулықтары бүгінгі жоғары мемлекеттік мәртебеге ие тіліміздегі анатомия мен табиғаттану саласына қатысты пән сөздердің қалыптасу тарихын ғана көрсетіп қоймайды, сонымен бірге жаңа терминдердің пайда болуына да негіз болары сөзсіз. Кітап қазақ руханиятымен қызығушы әрбір жанға, әсіресе студенттерге, магистранттарға, жас мамандарға арналады.

37087      Досмұхамедұлы, Х. Еңбектері. Жануарлар. III том. /Х. Досмұхамедұлы; Жауапты ред. Ғарифолла Әнес.- Алматы: Арыс, 2017.- 536 б.         3 экз.

Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Алаш қозғалысының көсемі, профессор Халел Досмұхамедұлының (1883 — 1939) шығармашылығының толық жинағы — «Еңбектерінің» үш томдығы тұңғыш рет жарық көріп отыр. Ғалымның таңдамалы жинағының үшінші томын оның XX ғасырдың басында жарық көріп, үш реттен басылған, үш кітаптан тұратын «Жануарлар» атты оқулығы құрап отыр. Араға ғасыр салып қайтадан ортамызға оралып отырған бұл араб қаріпті алғашқы қазақ оқулықтары бүгінгі жоғары мемлекеттік мәртебеге ие тіліміздегі зоология саласына қатысты пән сөздердің қалыптасу тарихын ғана көрсетіп қоймайды, сонымен бірге жаңа терминдердің пайда болуына да негіз болары сөзсіз.

Кітап ңазаң руханиятымен қызығушы әрбір жанға, әсіресе студенттер- ге, магистранттарға, жас мамандарға арналады.

37089            Минбаев, Б.О. Органикалық химияның элементтері: Оқу құралы. /Б.О. Минбаев.- Алматы: ҚазҰТЗУ, 2016.- 304 б.: сурет-5, кесте-10, сұлба-3, библиогр. тізім-17 атау.           1 экз.

Оқу құралында «Органикалық, химияның элементтері» пәні бойынша органикалық химияның негізгі түсініктері, коваленттік байланыс табиғаты, электрондық эффектілер, қаныққан, қанық- паған көмірсутектер, галогентуындылар, спирттер мен фенолдар, оксоқосылыстар, көмірсутектердің күкірттік және азоттың туындылары, көмірсулар, алициклдік ароматтық, гетероциклдік және элементтоорганикалық қосылыстар, оларды алу жолдары мен қасиеттері жайлы мәліметтер берілген. Оқу құралы 5В012000 Кәсіптік білім беру мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының бакалавриаттарына арналған.

34952              Раисова, А.Т. Акушерия және гинекология: Оқулық. /А.Т. Раисова, Р.Ғ. Нұрқасымова.- Алматы: Асем-систем, 2015.- 296 б.             1 экз.

«Акушерия» бөлімінде классикалық акушерия негізі сақталып, “Жүктілер гестозы», “Акушерлік қан кетулер” тақырыптары қайта өңделіп толықтырылған, оларға жаңаша жіктелу, диагностика, емдеу әдістері кірді. «Плацентарлық жетіспеушілік», “Акушерлік операциялар», «Қағанақ суымен эмболия», “Әйелдің репродуктивті денсаулығы және босануды реттеу” тақырыптарымен толықтырылған. Оқулыққа “Гинекология» бөлімі, соның ішінде оперативті, консервативті және эндокринолотиялық гинекологияның өзекті және қазіргі кездегі қарастырылып отырған мәселелері енгізілген. “Акушерия және гинекология” оқулығы жоғары және орта медицина оқу орындарының оқытушыларына және студенттеріне. акушер-гинеколог дәрігерлерге арналған.

37072         Сейітжанов, Ә.Ф.        Органикалық химия: Оқулық. /Ә.Ф. Сейітжанов.- Алматы: Print-S, 2005.- 446 б.              1 экз.

Оқулық 2004 жылы бекітіп, іске қосылған мұғалімдер дайындайтын 050112 — “Химия” және 050113 — “Биология” мамандықтарының мемлекеттік стандартының талабына сай қайта қарап, толықтырулар мен өзгерістер енгізіп, екінші басылымға дайындады. Атап айтатын бір мәселе — бірінші басылымда оқулық көлемін типографияның шектеуіне байланысты түсіп қалған “Гетероциклді қосылыстар” бөлімі бұл жолы оқулыққа кіріп отыр. Қазіргі кезде орта мектептегі органикалық химия курсы терең мағыналы теориялық негізде құрастырылған. Демек, бұл мүғалімнің жан-жақты және тиянақты даярлығын талап етеді. Оқулықтағы материалдар ежелгі схема бойынша берілді. Оқулық органикалық химияның теориялық негіздерін баяндаудан басталады. Бұл бөлімде органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясы, химиялық байланыстың табиғаты және органикалық химиядағы электрондық көзқарастар, органикалық қосылыстардың реакцияға түсу қабілеттігі туралы негізгі түсініктер қарастырылды. Сонан соң “Ашық тізбекті қосылыстар”, “Карбоциклді қосылыстар” және “Гетероциклді қосылыстар” деп аталатын бөлімдердің материалдары баяндалады. Оқулық материалдарын осы тәртіппен баяндау, біріншіден, органикалық қосылыстарды нақты классификациялауға, екіншіден, материалдарды біртіндеп күрделендіруге мүмкіндік береді.

36146    Фармакогнозия: Оқулық. /Б.Қ. Махатов, Ә.Қ. Патсаев, К.К. Орынбасарова, Ж.А. Қадишаева.- Шымкент, 2011.- 492 б.               1 экз.

Оқулық 051103 — «Фармация» (бакалавриат) мамандығы бойынша ҚР 2006 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартна және фармакогнозия пәнінің типтік оқу бағдарламасының жобасына сәйкес әзірленген. Медициналық жоғары оқу орындарының фармацевтік факультеті студентгеріне, сонымен қатар колледждердің және дәріхана мамандарының да оқу құралы ретінде ұсынылады.

37079             Омарова, Б.    Қазақ тілі: Оқу құралы. /Б. Омарова.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.- 202 б.           1 экз.

Ұсынылып отырған оқу құралы, негізінен, жоғары оқу орындарының орыс бөліміне арналған. Сондай-ақ бұл еңбек қазақ тілін өз бетінше үйренем деушілерге де көмекші құрал бола алады. Коммуникативтік мақсатта берілген оқу мәтіндері өзінің танымдық- тәрбиелік мәнімен ерекшеленеді. Ал мәтінге дейінгі және мәтіннен кейінгі тапсырмалар жүйесі тіл үйренушінің ой-өрісін, мәдениетін, жалпы білімін дамытуды көздейді.

37071             Новейший справочник медицинской сестры = Базовые понятия сестринского дела: Раздел 1. /Каретникова О.Ю., Кочиева С.А., Ульянова И.И., Преображенская О.Ю.- Москва: «Дом Славянской книги», 2011.- 896 с.   1 экз.

В книге подробно описаны основы сестринского дела, практические навыки, необходимые среднему медицинскому персоналу для оказания стационарной и поликлинической медицинской помощи и ухода за пациентами. Книга рекомендована учащимся медицинских колледжей, среднему медицинскому персоналу лечебно-профилактических учреждений, слушателям курсов повышения квалификации по программе «Сестринское дело».

36804            Жанпейс, У.А. Русский язык: Учебник для студентов І курса медицинских вузов (бакалавриат). /У.А. Жанпейс, Н.А. Озекбаева, Р.Д. Даркембаева.- М.: Литтерра, 2015.- 272 стр. 5 экз.

Учебное пособие создано на основе Государственного образовательного стандарта с учетом требований подготовки специалистов в условиях кредитной системы обучения. Оно состоит из шести разделов: в первом даны сведения об основных функциях языка, видах и формах речи, тексте как ведущей единице общения; во втором предложен материал о функционально-смысловых типах речи; в третьем — о функциональных стилях речи; в четвертом представлена информация о структурно-смысловом членении текста; в пятом содержится материал об основах компрессии научных текстов; шестой посвящен актуальным проблемам культуры речи и практической стилистики. Каждый раздел имеет достаточное количество заданий и упражнений, рассчитанных на активное обучение студентов русскому языку.

37066            Нормальная физиология = Ситуационные задачи и тесты. /Под ред. академика РАМН К.В.Судакова.- Москва, 2006.- 248 с. 1 экз.

Учебное пособие по нормальной физиологии подготовлено преподавателями кафедры нормальной физиологии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. Для подготовки студентов медицинских вузов п факультетов университетов к тестовому и устному экзаменам по курсу нормальной, физиологии.

37078            Инькова, А.Н. Справочник врача скорой неотложной медицинской помощи.  /А.Н. Инькова, Е.Г. Кадиева.- 6-е изд.- Москва: Ростов-на-Дону, 2013.- 574 с.           1 экз.

В экстремальных условиях недостатка времени и отсутствия права на ошибку эффективный и удобный справочник окажет неоценимую и своевременную помощь врачу! Написанный настоящими профессионалами, справочник выдержал пять переизданий и собрал внушительную коллекцию благодарностей от работников скорой и неотложной помощи России и других стран.

34728               Справочник педиатрия. /Под ред. Н.П.Шабалов.- 2-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Питер, 2007.- 720 с.     1 экз.

Второе издание справочного руководства (предыдущее вышло в 2005 г.) переработано и дополнено. В книге затронуты основные вопросы современной педиатрии. Освещены особенности физиологии развития ребенка, организации и оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям; описаны симптомы, встречающиеся в клинической практике, с указанием причин их появления; приведены необходимые сведения о более 300 нозологических формах патологии детского возраста, ранжированных в соответствии с МКБ-10. Издание предназначено для широкого круга практикующих педиатров, семейных врачей, а также для студентов старших курсов медицинских вузов.

37070    Астахова, А.В.          Лекарства. Неблагоприятные побочные реакции и контроль безопасности. /А.В. Астахова, В.К. Лепахин.- 2-е изд., испр. и доп.- Москва: ЭКСМО, 2008.- 256 с.           1 экз.

Настоящее уникальное издание систематизирует данные о неблагоприятных побочных реакциях (НПР) на лекарственные препараты. Авторы книги — лидеры отечественной медицины в области безопасности лекарственных средств — представляют общие вопросы, систему контроля безопасности лекарств за рубежом, включая программу ВОЗ по международному мониторингу лекарственных препаратов.

В книге подробно описаны побочные действия, выявленные при лечении тем или иным препаратом. Приведены данные о возможных НПР при беременности и грудном вскармливании. Даны исчерпывающие рекомендации по профилактике НПР. Краткий терминологический словарь делает изложение доступным читателям разного уровня подготовленности. Книга предназначена для медицинских работников и фармацевтов, студентов медицинских и фармацевтических вузов, а также для системы практического здравоохранения.

37077         Биохимия. Тестовые вопросы: Учебное пособие. /Под ред. Д.М.Зубаирова, Е.А.Пазюк.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 960 с.         1 экз.

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов и факультетов. Охват тем соответствует требованиям Программы по биологической химии, утвержденной М3 России (Москва, ГОУ ВУНМЦ, 2000). В издании приведены задания в тестовой форме, необходимые д ля усвоения курса биологической химии и достаточно полно знакомящие студентов с разными разделами теории биохимии и практических лабораторных исследований, используемыми в клинико-диагностических лабораториях при анализе биологических проб. Книга обильно проиллюстрирована схемами и химическими формулами. Ее можно использовать при составлении тестов для текущего и заключительного контроля знаний студентов. Рекомендуется Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов.

37088         Клинические проявления онкологических заболеваний у детей:  практические рекомендации. /О.Г. Желудкова [и др.]; Под ред. В.Г.Полякова, М.Ю.Рыкова; Российское общество детских онкологов.- СПб: Типография Михаила Фурсова, 2017.- 52 стр.           1 экз.

В данных практических рекомендациях представлена краткая информация по эпидемиологии и клиническому течению, в том числе атипичному, онкологических заболеваний у детей, особенностям диагностики и дифференциальной диагностики злокачественных новообразований. Труд рассчитан на широкий крут читателей — врачей-педиатров, детских онкологов, ординаторов, аспирантов медицинских ВУЗов.

37075            Ежова, Н.В.     Педиатрия разноуровневые задания = Неотложная помощь. Инфекционные болезни. Практикум: Для медицинских училищ и колледжей. /Н.В. Ежова, А.Э. Королёва.- Минск: Вышэйшая школа, 2008.- 175 с.        1 экз.

Является продолжением практикума авторов Н.В. Ежовой, А.Э. Королёвой «Педиатрия. Разноуровневые задания» (Минск: Вышэйшая школа, 2008). Дана система разноуровневых заданий по педиатрии, имеются эталоны ответов, переводная шкала оценки и оценочная ведомость, позволяющая дифференцированно провести учет знаний. Рассмотрены работы медицинской сестры по оказанию помощи при неотложных состояниях, иммунопрофилактике, организации противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции, уходу и наблюдению за детьми с инфекционными болезнями. Для учащихся медицинских училищ и колледжей, слушателей отделений повышения квалификации, практикующих медицинских сестер, фельдшеров.

37074            Зурабян, С.Э. Органическая химия = Учебник для средних специальных учебных заведений: Учебник. /С.Э. Зурабян, А.П. Лузин; Под ред. Н.А.Тюкавкина.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 384 с.           1 экз.

Учебник представляет собой сочетание теоретического курса и лабораторного практикума, взаимно дополняющих друг друга. Материал по важнейшим классам органических соединений представлен по функциональному принципу. В качестве оценочных средств в учебник включены задания по наиболее важным вопросам программы. Часть этих заданий (около 150) предназначена для самостоятельной внеаудиторной работы учащихся непосредственно по ходу изучения теоретического материала. Каждая глава содержит широкий набор заданий, направленных на закрепление и развитие учебного материала, а также для контроля усвоения знаний. Лабораторный практикум включает около 50 экспериментальных опытов, направленных на изучение важных для фармацевтической специальности химических реакций. Предназначен для студентов фармацевтических и медицинских училищ и колледжей. Будет полезен абитуриентам для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по химии в вузы химического и биологического профиля.

37069              Белоусова, А.К.      Диагностика инфекционных заболеваний  = МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин. /А.К. Белоусова; Под ред. Б.В.Кабарухина.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.- 187 с.          1 экз.

В учебном пособии представлен материал по диагностике различных инфекционных заболеваний: кишечных, кровяных или трансмиссивных, наружных покровов и слизистых, дыхательных путей. Основой изложения материала пособия является четкая последовательность: определение заболевания, этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, осложнения, диагностика, дифференциальная диагностика. Для самостоятельной работы студентов даны контрольные вопросы и ситуационные задачи. Пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования «Лечебное дело» и предназначено для студентов медицинских колледжей, училищ, а также для среднего медицинского персонала лечебно-практических учреждений.

37081              Практикум по неорганической химии: Учебное пособие. /Под ред.М.М.Буркитбаева, К.Б.Бекишева.- Алматы: Қазақ университеті, 2005.- 230 с. 1 экз.

Пособие соответствует программе курса неорганической химии для химических специальностей вузов; охватывает все важнейшие разделы общей и неорганической химии. К лабораторным занятиям по общей химии предпослано краткое теоретическое введение, необходимое для выполнения лабораторных работ по данной теме. Учебное пособие рекомендуется для студентов и аспирантов химических специальностей вузов.

37085             Лабораторная диагностика инфекции, вызванной Neisseria gonorrhoeae: Методические рекомендации. /А.М.Савичева, З.М.Мартикайнен, О.В.Будиловская и др.- СПб., 2009.- 80 с.                1 экз.

В рекомендациях представлена полная информация, касающаяся диагностики гонококковой инфекции, подробно рассмотрены вопросы микроскопических, бактериологических и молекуляно-биологичсских исследований, а также изучения антибиотикорезистентности Neisseria gonorrhoeae. Описаны способы получения и транспортировки клинического материала. Методические рекомендации предназначены для специалистов по клинической лабораторной диагностике, а также лечащих врачей акушеров-гинекологов, дерматовенерологов, урологов, врачей общей практики и других специалистов, занимающихся проблемами репродуктивного здоровья. Рекомендации могут быть использованы в качестве учебного пособия для подготовки специалистов по лабораторной диагностике, врачей-интернов, клинических ординаторов в системе послевузовского профессионального образования.

34061     Досаев, Т.М.   Анатомия и эмбриогенез органов иммуной системы:Учеб.пос. для студ. мед.вузов. /Т.М. Досаев; Каз.гос.мед.ун-т им.С.Д.Асфендиярова.- Алматы, 2000.- 130с.            2 экз.

Учебное пособие освещает общую и частную анатомию органов иммуногенеза. Кратко рассматривается история изучения лимфоидных органов, Т- и В- системы иммунитета. В пособие включены достижения последних лет в изучении лимфоидных органов — как интегрирующей системы организма. Приводятся данные об изменении структуры и функции органов иммунной системы в зависимости от возраста, а также при некоторых экспериментальных воздействиях на организм. Автором суммированы многочисленные экспериментальные данные отечественных и зарубежных авторов и результаты собственных исследований. Пособие хорошо иллюстрировано, написано доступным для студентов языком и соответствует программе курса «Анатомия человека» для медВУЗов. В связи с тем, что данный раздел очень мало освещен в учебной литературе на государственном языке, хотелось бы пожелать автору в ближайшем будущем перевести данное пособие на казахский язык для студентов, обучающихся на государственном языке.

37080             Алмабаева, А.Ы.     Клиническая анатомия и оперативная хирургия груди: Учебник. /А.Ы. Алмабаева.- Алматы: Альманах, 2015.- 212 с.         5 экз.

В учебнике приводится подробное сведение по клинической анатомии и оперативной хирургии груди для интернов по специальпсти «Хирургия». В первых двух разделах излагаются топографическая анатомия и оперативная хирургия грудной стенки, плевры и легких. В третьем разделе последовательно описываются хирургическая анатомия органов средостении и оперативных вмешательств на них. Учебник содержит 122 иллюстрации. Учебник предназначен для подготовки хирургических специалистов в двухгодичной интернатуре по модулю «Торакальная хирургия».

37083            Думбай, В.Н.   Физиологические основы валеологии труда и спорта: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. /В.Н. Думбай, К.Е. Бугаев; Под ред. Г.А.Кураева.- Ростов-на-Дону: ООО «ЦВВР», 2000.- 128 с.                  1 экз.

В учебном пособии рассмотрены. осн0|Вны$, фундаментальные вопросы физиологии труда и спорта Описаны методы исследований ‘систем организма человека, основные закономерности регуляции функций при трудовой деятельности, рассмотрены энергетические и информационные аспекты адаптации человека к условиям рабочей и спортивной нагрузки Подробно рассмотрена роль различных факторов в формировании работоспособности человека и проблема утомления. Учебное пособие предназначено для студентов, специализирующихся в области физиологии человека и валеологии. Предлагаемое учебное пособие представляет собой частично переработанное и дополненное издание опубликованных в 1996 г издательством Ростовского университета “Основ физиологии труда». В пособие включены разделы, касающиеся физиологии спорта с учетом программы подготовки студентов по специальности “Валеология”. В написании главы 5 и разделов 3 4 и 6.4 участвовала так же к.б.н БугаеваТ К Учебное пособие содержит страниц, 9 таблиц, 20 рисунков, библиография 35 наименований.

37084             Кураев, Г.А.   Валеология. Словарь терминов: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. /Г.А. Кураев, В.Б. Войнов; Под ред. О.Г.Чораяна.- Ростов-на-Дону: ООО «ЦВВР», 2000.- 176 с.              1 экз.

Данный словарь предназначен для студентов дневной и заочной форм обучения высших учебных заведений, ведущих подготовку специалистов по специальности 040700 — «Валеология», а также для других высших образовательных и средних специальных учебных заведений в качестве курса профессиональной подготовки, спецкурса, курса по выбору или факультативного курса в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального и среднего специального профессионального образования, утвержденными Министерством образования РФ.

34805       Тульчинская, В.Д.        Сестринское дело в педиатрии. /В.Д. Тульчинская, Н.Г. Соколова, Н.М. Шеховцова.- 11-е изд., доп. и перераб.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.- 383 с.        1 экз.

В учебном пособии в соответствии с государственным образовательным стандартом освещены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики заболеваний, наиболее часто встречающихся в детском возрасте. Учитывая требования, предъявляемые в настоящее время к обучению и практической деятельности сестринского персонала, в пособии описаны алгоритмы оказания неотложной помощи при критических состояниях у детей, а также представлены схемы базисного ухода при соматических и инфекционных заболевания у детей с обоснованием проводимых мероприятий. Книга предназначена для студентов медицинских колледжей и училищ, а так же для практикующих медсестер и широкого круга читателей.

37061              Амбулаторно-поликлиническая терапия. Стандарты медицинской помощи. /Сост.: А.С.Деменьев, Н.И.Журавлева, С.Ю.Кочетков, Е.Ю.Чепанова.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 568 стр.- (Серия «Стандарты медицинской помощи»). 3 экз.

С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», закрепляющая норму об организации и оказании медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных Минздравом России и зарегистрированных в Минюсте России. Во втором издании справочника собраны порядки и стандарты первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, в том числе порядок выдачи листков нетрудоспособности и порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, формы и порядок оформления рецептурных бланков, их учета и хранения. Особое внимание уделено применению стандартов по заболеваниям органов дыхания (пневмонии, хроническому бронхиту, бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям. В конце книги даны краткий справочник лекарственных средств, указанных в стандартах, и соответствующие коды МКБ-10. Издание предназначена врачам-терапевтам участковым, врачам общей практики и смежным врачам амбулаторно-поликлинического звена, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, работникам фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

36804          Жанпейс, У.А.    Русский язык: Учебник для студентов І курса медицинских вузов (бакалавриат). /У.А. Жанпейс, Н.А. Озекбаева, Р.Д. Даркембаева.- М.: Литтерра, 2015.- 272 стр. 5 экз.

Учебник предназначен для студентов I курса, обучающихся по специальностям: «Общая медицина», «Фармация», «Технология фармацевтического производства», «Стоматология», «Общественное здравоохранение», «Медико-профилактическое дело», «Сестринское дело», «Менеджмент в здравоохранении и фармации» — и представляет собой один из компонентов учебно-методического комплекса по дисциплине «Русский язык» для медицинских вузов.

Основная цель учебника — сформировать у студентов языковую и речевую базу для освоения ими языка будущей профессии. Задачей данного курса является совершенствование коммуникативной компетенции для общения в социально-бытовой, социально-культурной, общественной и учебно-профессиональной сферах речевой коммуникации в период обучения в вузе. Учебник может быть использован как в медицинских вузах, так и в колледжах медицинского профиля.

37064             Скорая медицинская помощь. Стандарты медицинской помощи. /Сост.: А.С.Дементьев, Н.И.Журавлева, С.Ю.Кочетков, Е.Ю.Чепанова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 504 стр.- (Серия «Стандарты медицинской помощи»).           3 экз.

С 1 января 2013 г. вступила в силу часть 1 статьи 37 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», закрепляющая норму об организации и оказании медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных Минздравом России и зарегистрированных в Минюсте России. В данном справочнике собраны все актуальные порядки и стандарты оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. Особое внимание уделено применению стандартов по сердечно-сосудистым заболеваниям (аритмиям, острому коронарному синдрому и др.), болезням органовдыхания (пневмонии, бронхиальной астме, стенозу гортани и др.), заболеваниям нервной и эндокринной систем, психическим расстройствам, травмам. В конце книги дан краткий справочник лекарственных средств и список основных кодов МКБ-10, использующихся врачами скорой медицинской помощи. Издание предназначено врачам и фельдшерам скорой помощи, врачам общей практики, клиническим фармакологам, организаторам здравоохранения, рабфййқФй фондов ОМС и ДМС, а также специалистам, ответственным за контроль аффгства и безопасности медицинской деятельности.

37063            Профессиональные болезни. /Под ред. Н.А. Мухина, С.А. Бабанова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 576 стр.               3 экз.

В руководстве рассмотрены вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний легких, обусловленных воздействием пылевых и химических аэрозолей, вибрационной болезни, вызванной воздействием локальной и общей вибрации, профессиональной нейросенсорной тугоухости, профессиональных интоксикаций, профессиональных поражений сердечно-сосудистой системы, почек и мочевыводящих путей, заболеваний кожи и зрительного анализатора, психической сферы. Представлены разделы, отражающие профессиональные заболевания, связанные с функциональным перенапряжением, биологическими факторами, а также профессиональные заболевания медицинских работников. Изложены принципы санитарно-гигиенической оценки условий труда, организации и проведения предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также вопросы экспертизы связи заболевания с профессией и медикосоциальной экспертизы. Издание предназначено для врачей-профпатологов, терапевтов, врачей общей практики, неврологов, пульмонологов, оториноларингологов, хирургов, дерматовенерологов, врачей других специальностей, участвующих в проведении предварительных и периодических медицинских осмотров, специалистов системы Роспотребнадзора и непрерывного медицинского образования врачей, а также студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» и 31.05.01 «Лечебное дело» по дисциплине «Профессиональные болезни».

37067           Хаитов, Р.М.    Иммунология: Учебник. /Р.М. Хаитов.- 3-е изд., перераб.и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.- 496 стр.: илл.  3 экз.

В учебнике представлены современные сведения практически обо всех ключевых аспектах строения и функционирования системы иммунитета в норме и патологии. На ор- ганизменном, клеточном и молекулярно-генетическом уровнях обобщены представления о факторах врождённого и механизмах формирования адаптивного (приобретённого) иммунитета. Даны сведения о популяциях клеток иммунной системы, рецепторных структурах иммуноцитов, механизмах формирования внутриклеточных сигнальных путей, главном комплексе гистосовместимости, генетическом контроле иммунитета, иммунологической памяти. Разобраны иммунодефициты, аллергические и аутоиммунные заболевания. Показана возможность фенотипической коррекции генетического контроля иммунного ответа с помощью иммунотропных лекарственных средств. Учебдик предназначен студентам медицинских вузов, медицинских и биологических факультетов, а также для последипломного образования врачей и научных сотрудников.

36898         Колесников, Л.Л.        Анатомия человека: Атлас: в 3-х томах. Том 1. Остеология, артросиндесмология, миология. /Л.Л. Колесников.- М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2017.- 480 стр.: илл.          5 экз.

Атлас анатомии человека в трех томах содержит около 1500 высококачественных цветных изображений в полном соответствии с программой медицинских вузов. Все изображения тщательно размечены и снабжены подписями: анатомические термины даны на латинском, русском и английском языках согласно Международной анатомической номенклатуре (2003). Использована удобная рубрикация, в конце атласа приведен указатель анатомических терминов, что позволяет быстро найти нужную информацию. Карманный формат атласа удобен для ежедневного изучения анатомии. Уникальная концепция издания сформирована на основе иллюстрированного учебника «Анатомия человека» под редакцией академика РАН Л.Л. Колесникова и обширного опыта подготовки анатомических атласов издательством «ГЭОТАР- Медиа». В данном атласе полностью переработан иллюстративный материал, добавлены новые изображения схемы, материалы по рентгеноанатомии. Первый том атласа посвящен анатомии опорно-двигательного аппарата (остеология, артросиндесмология, миология). Издание предназначено студентам медицинских вузов, а также будет интересно аспирантам, преподавателям и практическим врачам.

37062            Колесников, Л.Л.     Анатомия человека: Атлас: в 3-х томах. Том 2. Спланхнология. /Л.Л. Колесников.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 672 стр.: илл.             4 экз.

Атлас анатомии человека в трех томах содержит около 1500 высококачественных цветных изображений в полном соответствии с программой медицинских вузов. Все изображения тщательно размечены и снабжены подписями: анатомические термины даны на латинском, русском и английском языках согласно Международной анатомической классификации (2003). Использована удобная рубрикация, в конце атласа дан указатель анатомических терминов, что позволяет быстро найти нужную информацию. Карманный формат атласа удобен для ежедневного изучения анатомии. Уникальная концепция издания сформирована на основе иллюстрированного учебника «Анатомия человека» под редакцией академика РАН Л.Л. Колесникова и обширного опыта подготовки анатомических атласов издательством «ГЭОТАР- Медиа». В данном издании полностью переработан иллюстративный материал, добавлены новые изображения, схемы, материалы по рентгеноанатомии. Во втором томе представлена подробная информация о строении внутренних органов (пищеварительной, дыхательной, мочевой, половой, эндокринной, сердечно-сосудистой и лимфоидной систем).

Издание предназначено студентам медицинских вузов, а также будет интересно  аспирантам; преподавателям и практическим врачам.

36949             Ослопов, В.Н.          Общий уход за больными терапевтического профиля: учебное пособие. /В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская.- 4-е изд., испр.и доп.- М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2017.- 464 стр.: илл.             4 экз.

В четвертом издании учебного пособия изложены основные вопросы ухода за больными в терапевтической клинике с учетом современной специфики сестринского дела. Особое внимание уделено подробному разбору медицинских процедур и манипуляций, выполняемых средним медицинским персоналом. Переработан раздел «Основы медицинской этики», медицинская терминология приведена в соответствие с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (2011—2012). Дополнены разделы учебного пособия, в частности «Терапевтическое отделение больницы» (разделы «Антропометрия», «Санитарно-эпидемиологический режим терапевтического отделения»), «Питание больных». Дана информация по артериальной гипотензии. Предназначено студентам медицинских вузов для изучения дисциплины «Общий уход за больными», а также прохождения студентами учебной практики (I курс) и производственной практики «Помощник младшего медицинского персонала» (I курс), «Помощник палатной медицинской сестры» и «Помощник процедурной медицинской сестры» (II—III курс).

37068            Хрусталев, Ю.М.      Биоэтика: Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: Учебник. /Ю.М. Хрусталев.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 400 стр.               3 экз.

В учебнике представлено модульное изложение этики, биоэтики и биомедицинской этики. Его цель — философская интерпретация новых этических проблем в современном здравоохранении как особый род теории и практики лечения и профилактики заболеваний, с которыми сталкиваются врачи, фармацевты, медицинские сестры и другие работники в процессе профессиональной деятельности. В учебнике биоэтика представлена как новое нравственное мышление и мировоззрение специалистов, которое должно стать сутью и смыслом их творческой деятельности. Историко-этический материал органично сочетается с современным философским осмыслением моральных проблем, возникающих в сфере охраны жизни и сбережения здоровья людей, а также в интеллектуально-нравственном развитии специалиста-медика. Ключевые проблемы биоэтики изложены в соответствии с принятыми в большинстве медицинских вузов страны программами и рабочими планами занятий по курсу биоэтики. Инновационное содержание учебника делает его полезным для студентов гуманитарных вузов и колледжей, а также для тех, кто интересуется проблемами эволюции этики.

37065             Пропедевтика внутренних болезней в рисунках, таблицах и схемах: Учебное пособие. /Под ред. А.Н.Куликова, С.Н.Шуленина.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.- 624 стр.: илл. 4 экз.

Учебное пособие по пропедевтике внутренних болезней имеет своей целью облегчить усвоение наиболее сложных вопросов первой клинической дисциплины. Идея пособия — изложить основы пропедевтики внутренних болезней в простой, краткой, часто схематичной, удобной для восприятия и систематизации форме. Книга содержит сведения о схеме и методах обследования больного, механизмах формирования и способах диагностики симптомов, синдромов и наиболее часто встречающихся заболеваний внутренних органов. В пособии использованы современные классификации, рассмотрены возможности новейших методов диагностики и лечения. Издание предназначено для изучения теоретических вопросов и приобретения практических навыков как под руководством преподавателя, так и при самостоятельной работе студентов и курсантов у постели больного. Учебное пособие соответствует положениям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, утвержденного Министерством образования и науки РФ. Оно отражает многолетний опыт преподавания, накопленный коллективом кафедры пропедевтики внутренних болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

37076           Справочник видаль. Лекарственные препараты в Казахстане:  Справочник. /ЗАО «АстраФармСервис».- изд. 2-е перераб.и доп.- М.: АстраФармСервис, 2005.- 848 стр.        1 экз.

СПРАВОЧНИК ВИДАЛЬ КАЗАХСТАН содержит информацию о 1962 лекарственных препаратах и активных веществах, представленных на фармацевтическом рынке Казахстана 144 предприятиями и фирмами 30 стран. Полные описания включают торговое название, рекомендованное международное наименование, состав и формы выпуска, фармакологическое действие, фармакокинетические параметры, показания к применению и режимы дозирования для различных групп пациентов, побочные эффекты, противопоказания, симптомы передозировки и тактику их купирования, лекарственное взаимодействие, особые указания по применению, условия и сроки хранения. Приводится указатель клинико-фармакологических групп, указатель международных наименований, нозологический указатель и указатель кодов международной анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) системы классификации. Информационные страницы ведущих фармацевтических предприятий и фирм-производителей содержат полный перечень производимых препаратов с регистрационными номерами, а также адреса и телефоны представительств. СПРАВОЧНИК ВИДАЛЬ предназначен для широкого круга специалистов: врачей всех специальностей, фармацевтов, провизоров, преподавателей и студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов, а также специалистов, связанных с лекарственным обеспечением.

И 389 A49  Amoni, D. L’assistenza sanitaria a Gualdo Tadino dal XIII al XXI secolo. /Daniele Amoni.- Perugia: ASL Umbria, 2008.- 79 p.: илл.           1 экз.

95 S73   Sorrentino, Sheila A.    Assisting With Patient Care (оказание помощи Gare пациенты). /Sheila A. Sorrentino.- 2and Edition.- New York: Mosby, 2004.- 849с.            2 экз.

И 388 K23  Katzung, Bertram G.    Basic & Clinical Pharmacology = Базовая и клиническая фармакология: a LANGE medical book. /Bertram G. Katzung, Anthony J. Trevor.- New York: McGraw Hill Education, 2015.- 1203 p.        1 экз.

И 386 R45  Reshetnikov, F.V.         Sociology of Medicine: textbook. /F.V. Reshetnikov.- М.: GEOTAR-Media, 2016.- 368 p. 1 экз.

И 387 G64            Goodman and Gilman’s Manual of Pharmacology and Therapeutics. /Editors Hilal-Dandan Randa, Brunton L. Laurence.- New York: Mc Graw — Hіll Education, 2014.- 1206 p.: илл.                1 экз.