Новые поступления за январь 2017 г.

Сагындыкова001-002

36836 Сағандықова, Б.А. Дәрілердің өндірістік технологиясы: Оқулық.  /Б.А. Сағандықова.- Алматы: Эверо, 2016.- 448б. 50 экз.

Оқулықта дәрілік препараттардың өндірістік жағдайда шығарылу
технологиясының теориялық және тәжірибелік сұрақтары пән бойынша оқу
бағдарламасына сәйкес қарастырылған. Дәрілік препараттар алудың жаңа
технологиялары, препараттардың жаңа номенклатурасы, қондырғылар
сипатталған. Оқулық жоғарғы оқу орындарының фармацевтикалық факультет
студенттері және тәжірибелік фармация мамандары үшін ұсынылады. Оқулық 346 беттен, 113 сурет пен 7 кестеден тұрады. ҚазММА мекемесіндегі ҚР ДСМ жоғары және ЖОО-нан кейінгі мамандықтар бойынша білім берудің оқу-әдістемелік бірлестігі жұмыс
комиссия мүшелерінің шешімімен бекітілді және басылымға рұксат берілді.

Сагындыкова005-00633930 Қайшыбаев, С. Неврология: 1-ші кітап. Топикалық және синдрологиялық диагностика негіздері.  /С. Қайшыбаев.- Алматы: Эверо, 2015.- 304б. 100 экз.

Оқулықта Қазақстандағы неврология ғылымының даму тарихына қысқаша шолу жасалып, нерв жүйесінің құрылымы мен атқаратын қызметі, неврологиялық ауруды тексеру тәсілдері, клиникалық және синдромологиялық диагноз негіздері жөніндегі тиісті мағлұматтар берілген. Осы заманғы зерттеу тәсілдерінің диагностикалық мүмкіндіктері баяндалған. Рентгенологиялық, электрофизиологиялық, нейропсихологиялық және клиникалық — генетикалық әдістер көмегімен алынатын деректерді, сонымен қатар ми-жұлын сұйығы өзгеруін клиникалық тұрғыдан түсіндіруге көп көңіл аударылған. Кітап студенттер мен дәрігерлерге, клиникалық ординаторларға, сондай-ақ неврологиялық синдромдармен танысқысы келетін барлық мамандарға арналған.

Сагындыкова007-00833930  Қайшыбаев, С. Неврология: 2-ші кітап. Арнайы невропатология.  /С. Қайшыбаев.- Алматы: Эверо, 2015.- 484б. 100 экз.

Оқулықта автор неврологиялық диагноздың әдістемелік негіздері мен сырқатнама құрастыру әдістері туралы баяндай келіп, нерв (жүйке) ауруларының этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы және емдеу шаралары жөнінде толық мағлұмат береді. Сонымен қатар С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті нерв аурулары кафедрасында зерттеліп, ұсынылған церебралдық атеросклероз, бас сүйек-ми жарақаттарының зардабы, диабеттік энцефалопатия және кеншілерде кездесетін вибрация (діріл) ауруын зерттеуде жаңадан қолданылып жүрген немесе жетілдірілген диагностикалық және емдеу әдістері де толығынан сипатталады. Кітаптың соңғы тарауында республика тұрғындарына неврологиялық көмек ұйымдастыру мәселесі қарастырылған. Оқулық тиісті бағдарламаларға сәйкес медициналық жоғары оқу орындарының емдеу, педиатрия, профилактика және стоматология факультеттерінің студенттері мен жас мамандарға (интерндер, клиникалық ординаторлар, т.б.) пайдалы құрал ретінде ұсынылып отыр.

Сагындыкова013-01433510 Кайшибаев, С. Неврология: Часть 2. Частная невропатология. /С. Кайшибаев.- Алматы: Эверо, 2016.- 508с. 100 экз.

Учебник составлен заведующим кафедрой нервных болезней с курсами нейрохирургии, медицинской генетики и восточной медицины Казахского государственного медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова доктором медицинских наук профессором С. Кайшибаевым. В книге после ознакомления читателей с методологическими основами неврологического диагноза, схемой и методикой составления истории болезни последовательно излагаются сведения об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении основных болезней нервной системы. Наряду с этим приводятся разработанные сотрудниками клиники нервных болезней КазГМУ методы диагностики и лечения церебрального атеросклероза, последствий черепно-мозговой травмы, диабетической энцефалопатии и вибрационной болезни горнорабочих. В завершающей главе руководства рассматриваются вопросы организации неврологической помощи населению. Книга предназначена для студентов медицинских ВУЗов и врачей — невропатологов.

Сагындыкова017-01836832 Тоғызбаева, Қ.Қ.    Еңбек гигиенасы: 1-кітап.  /Қ.Қ. Тоғызбаева, А. Жаханов.- Алматы: Эверо, 2016.- 338б. 50 экз.

Оқулық медициналық еңбек гигиенасының теориялық және практикалық, психофизиологиялық еңбек әрекетіндегі ғылыми — технологияық үдерістірін ескере отырып, еңбек гигиенасы саласындағы еңбек ететіндерге арналған. Оқулық Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі бекіткен типтік бағдарламаға сай, Жоғарғы білім беретін медицина оқу орындары студенттеріне білім жетілдіру курсының тындаушыларына, еңбек медицина дәрігерлеріне, магистрант, докторант, профпатолог дәрігер, қоғамдық денсаулық сақтау, гигиенистер, эпидемиологтар, экологтар, жоғарғы оқу орындарының оқытушыларына, ғылыми зерттеушілерге, еңбек қорғау мекемелер қыметкерлеріне, еңбек гигиена және халық шаруашылығының қандай саласы бойынша еңбек ететін мамандардың әрқайсысына пайдалануына болады.

Сагындыкова021-02236832  Тоғызбаева, Қ.Қ.    Еңбек гигиенасы: 2-кітап. /Қ.Қ. Тоғызбаева, А. Жаханов.- Алматы: Эверо, 2016.- 288б. 50 экз.

Оқулық медициналық еңбек гигиенасының теориялық және практикалық, психофизиологиялық еңбек әрекетіндегі ғылыми — технологияық үрдістірін ескере отырып, еңбек гигиенасындағы еңбек ететіндер үшін жазылған. Оқулық Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Минисгрлігі бекіткен типтік бағдарламаға сай, Жоғарғы білім беретін медицина оқу орындары студенттеріне білім жетілдіру курсының тыңдаушыларына, еңбек медицина дәрігерлеріне, магистрант, докторант, профпатолог дәрігер, қоғамдық денсаулық сақтау, гигиенистер, эпидемиологтар, экологтар, жоғарғы оқу орындарының оқытушыларына, ғылыми зерттеушілерге, еңбек қорғау мекемелер қыметкерлеріне, еңбек гигиена саласындағы және халық шаруашылығының қандай саласы бойынша еңбек ететін мамандардың әрқайсысы өз салалары бойыншада пайдалануына болады.

Сагындыкова045-04636835  Хамзина, Н.К.  Менеджмент в сестринском деле: Учебное пособие. Второе издание.  /Н.К. Хамзина, Г.С. Бейсенова, Б.С. Имашева.- Алматы: Эверо, 2016.- 196с. 50 экз.

Работа представлена в виде учебного пособия, в котором раскрываются теоретические и методические основы менеджмента. Преподавание менеджмента имеет важное значение в системе подготовки медицинских сестер — организаторов сестринской службы. Работа направлена на выработку лидер­ских качеств у будущих специалистов, умеющих анализировать настоящее состояние сестринского дела, прогнозировать и определять его перспективу. Материал учебного пособия рассчитан на самостоятельную работу сту­дентов при подготовке к учебным занятиям, курсовым и выпускным экзаме­нам. Как справочный материал может быть использован педагогическим со­ставом, преподающим курс «Менеджмент в здравоохранении» в медицинских ВУЗах, колледжах. Учебное пособие подготовлено в соответствии с Программой подготов­ки специалистов сестринского дела с высшим образованием, переработано и дополнено новыми данными (первое издание 2001г.).
И 158

Сагындыкова025-026V18     Valeology — the science of nealth. /Abisheva Z.S., Sokolov A.D.- Almaty: Эверо, 2016.- 124с. 100 экз.

Сагындыкова029-03036804  Жанпейс, У.А. Русский язык (бакалавриат): Учебное пособие. /У.А. Жанпейс.- Алматы: Эверо, 2016.- 144с. 200 экз.

Учебник предназначен для студентов первого курса, обучающихся по специаль­ностям «Общая медицина», «Фармация», «Технология фармацевтического произ­водства», «Стоматология», «Общественное здравоохранение», «Медико-профилак­тическое дело», «Сестринское дело», «Менеджмент в здравоохранении и фармации». Пособие представляет собой один из компонентов учебно-методического комплекса по дисциплине « Русский язык» для медицинских вузов. Основная цель его — сформировать у студентов языковую и речевую базу для освоения ими языка будущей профессии. Задачей вводного курса при обучении русскому языку является достижение необходимого и достаточного уровня коммуникативной компетенции для общения в социально-бытовой, социально­культурной, общественной и учебно-профессиональной сферах речевой коммуникации в период обучения в вузе (в колледже). Данное учебное пособие может быть использовано как в медицинских вузах, так и в колледжах медицинского профиля.

3Сагындыкова033-0346831  Датхаев, У.М. Коммуникативтік дағдылар: Оқулық.  /У.М. Датхаев, М.А. Асимов, А.А. Сұлтанбеков.- Алматы: Эверо, 2016.- 260б. 

50 экз.

Берілген оқулықта фармациядағы коммуникация, коммуникативті үдеріс және коммуникативті компетенттілік туралы негізгі түсініктер ұсынылған. Фармацевтік қызметкерлердің фармацевтік қызметті тұтынушылармен, әріптестермен, дәрігерлермен және басқа медицина қызметкерлерімен тиімді қарым-катынас жасаудың жалпы қағидалары қарастырылған. Оқулықтың негізгі мақсаты — үздіксіз кәсіби оқыту үдерісі кезінде фармацевттің қарым-катынас жасау шеңберінде коммуникативті компетенггілікті қалыптастыру және дамыту болып табылады. Оқулық фармацевтикалық ЖОО-ның студенттеріне, сонымен қатар, өзінің коммуникативті компетенттілігін арттырғысы келетін тәжірибелік қызметкерлерге арналған.

Сагындыкова037-03836833 Құттықожанова, Ғ. Балалардың жұқпалы аурулары /диагностикасы, емі, алдын алу шаралары/: Дәрігерлер мен интерн. арналған оқу құралы / Ғ. Құттықожанова, А.С. Тыныбеков.- Алматы: Эверо, 2015.- 232б.                    50 экз.

Оқу-әдістемелік кұрал С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ балалар жұқпалы аурулар кафедрасы ұжымы авторларының қатысуымен жасалынып, жоғарғы медициналық оқу орындарының барлық факультеттерінің жоғары курс және медициналық колледждердің студенттеріне, дәрігер — инфекционистер мен басқа салалардың дәрігерлерлеріне арналған. Бұл оқу кұралы анықтама түрінде жасалынып, онда қазіргі кездегі жұкпалы аурулардың себептануы, індеттануы, жіктелісі, диагностикасы, алдын aлy шаралары сияқты мәліметтер толықтай қамтыла отырылып, індетке қарсы шараларды жүргізудің ерекшеліктері, диспансеризациясы және емі де есепке алынған.

Сагындыкова041-04236834 Құттықожанова, Ғ. Балалардың инфекциялық аурулары:  медициналық жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, интерналарына және дәрігерлеріне арналған.  /Ғ. Құттықожанова.- Алматы: Эверо, 2016.- 376б.              50 экз.