Новые поступления за сентябрь месяц 2018 г. (35 наименований, 5768 экз.)

37170     Бегайдарова, Р.Х.            Балалардағы жұқпалы аурулардың диагностикасы және ажырату диагностикасы: Тәжірибелік дәрігерлерге және студенттерге арналған оқу құралы. /Р.Х. Бегайдарова, Г.Қ. Алшынбекова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 144 б.                   30 экз.

Бұл оқу құралында балаларда кеңінен таралған жұқпалы ауруларды диагностикалаудың және ажырату диагностикасының қадамдық алгоритмі ұсынылған. Оның ерекшелігі — клиникалық жағдайды жылдам әрі тез бағалауға мүмкіндік беретін алгоритмдік ыңғайды қолдану. Кесте түрінде көрсетілген материал, ол басты мәселелерді зерттеуге, туындаған сұрақтарға тез жауап беруге және тиімді клиникалық шешім кабылдауға мүмкіндік береді.

37160          Ньюссбаум, Р.Л.         Медицинская генетика  = Genetics ib Medicine: Учебное пособие. /Р.Л. Ньюссбаум, Р.Р. Мак-Иннес, Х.Ф. Виллард; Под ред. Н.П. Бочкова; Пер. с англ. А.Ш. Латыпова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 397 наглядных илл., схем, и таблиц, 43 клинических случая.- 624 стр.: илл.                   50 экз.

Данная книга представляет собой перевод последнего издания всемирно известного руководства по медицинской генетике. Каждое из шести изданий этой книги становилось значимым событием в этой захватывающей и быстро развивающейся науке, в которую всё больше и больше внедряются современные достижения молекулярной генетики. Настоящее издание содержит новейшую информацию о молекулярной диагностике, проекте «Геном человека», фармакогенетике, генетике развития и генетике рака; для лучшего представления о том, как применять знания по генетике в повседневной практике, включено множество клинических примеров. В книге содержатся более 240 высококачественных фотографий различных генетических заболеваний человека. Следует отметить практическую ориентацию издания, в связи с чем оно, несомненно, будет полезно не только студентам медицинских вузов, специалистам-генетикам. но и всем практикующим врачам.

36787    Нефрология: Оқулық. /Ред. Ә.Б. Қанатбаева, Қ.А. Қабулбаев.- М.: Литтера, 2016.- 416б.:ил.              30 экз.

Бұл оқулық — Қазақстанда алғаш толық, жаңа мәліметтерге сүйене жазылған басылым. Еліміздің белгілі нефрология саласындағы мамандары дайындаған. 20 тараудан тұратын оқулықта бүйректің анатомиялық-физиологиялық ерекшелігінен бастап, негізгі бүйрек ауруларына диагноз қою және заманауи ем тәсілдеріне дейін берілген. Әр тарау бақылау тесттер және сұрақтармен аяқталады. Авторлардың өз тәжірибесінен алынған клиникалық мысалдар, мәліметтердің қабылдануын жоғарылататын кестелер, суреттер жеткілікті берілген. Оқулық медицина университеттерінің студенттеріне, интерндерге, резиденттерге және дәрігерлерге арналған.

35149          Шортанбаев, А.А.       Жалпы иммунология: Оқулық. /А.А. Шортанбаев, С.В. Кожанова.- 3-ші бас., қайта өңд., ж/е толықт.- М.: Литтера, 2017.- 640 бет.: илл.                      285 экз.

Оқулықта туа біткен және адаптивті иммунитеттін негізгі компоненттері мен қызметтері, олардың белсену жолдары мен өзара қатынасы жөнінде жаңа, заманауи көзқарастар берілген. Сонымен қатар, кабыну және иммундық патологиялық үдерістердегі цитокиндердің үлесі, цитокиндік және антицитокиндік терапияның клиникалық қолдануы және онын мүмкін болатын жанама әсерлері қарастырылған. Қатерлі ісіктердің иммунды диагностикасы мен иммунды терапиясының жаңа тәсілдері, соның ішінде, моноклонды антиденелерді қолдану туралы мәліметтер жинақталған. Сондай-ақ, бұл басылымда аутоиммунды аурулардың қалыптасуындағы төзімділік механизмдері бұзылыстарының маңызы, вакциналар мен вакциналық адьюванттар, иммундық диагностиканың заманауи қағидалары мен әдістері талқыланған. Оқулық медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне, барлық мамандықтағы дәргерлерге және ғылыми қызметкерлерге арналған.

36709          Скрипкин, Ю.К.        Тері және венерологиялық аурулар  = Кожные и венерические болезни: Оқулық. /Ю.К. Скрипкин, А.А. Кубанова, В.Г. Акимов; Қазақ тіліне аудар.Б.Түсіпқалиев.- М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2015.- 440б.: ил.                   100 экз.

Оқулық үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде тері анатомиясы, физиологиясы, дерматоздарды анықтау негіздері және оларды сыртқы және жалпы емдеу ұстанымдары көрсетілген, сонымен бірге физикалық факторларды пайдалана отырып қайта құрастырылған. Екінші бөлім әр түрлі тері ауруларының клиникасына, диагностикасына, еміне және алдын алу шараларына арналған. Үшінші бөлімде мерездің (сифилис), создың (гонорея), хламидиоздың, трихомониаздың және жыныс жолдарымен жұғатын басқа арулардың клиникалық және зертханалық мәліметтері берілген. Оқулыққа суреттелтен барлық ауруларды қамтитын, оларды есте сақтауға және келешекте жұмыс барысында еске түсіруге көмектесетін түрлі-түсті 127 фотосурет ентізілген. Оқулық ЖОО-ның студенттеріне, интерндерге, резиденттерге, докторанттарға және дерматовенеролог дәрігерлерге арналған.

36992          Нұрмақов, А.Ж.          Хирургиялық аурулар. /А.Ж. Нұрмақов, А.Н. Баймаханов.- М.: Литтера, 2017.- 256б.:ил.               30 экз.

Оқулық «Хирургиялық аурулар» пәнінен білім беру стандартына сәйкес жазылған. Оқулықта, типтік бағдарламаға орай, хирургиялық сырқаттардың этиологиясы мен патогенезі, жіктелуі, клиникалық көрінісі, диагностикасы және негізгі емдеу жолдары бүгінгі күнгі көзқарастарға сәйкес баяндалған және қажетті суреттермен көрнектелген. Солармен қатар, хирургия саласында жиі қолданылатын медициналық терминдердің ағылышынша-орысша-қазақша түсініктемелері келтірілген. Оқулық жоғарғы медициналық оқу орындарындағы «Жалпы медицина» факультетнің IV курс (бакалавр) студенттеріне арналған.

37159    Балалар аурулары: Қазақ тіліне аударған және жауапты ред.проф. Б.Т.Түкбекова. Оқулық. /Ред.басқ. А.А.Баранов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 1024 б.                  30 экз.

Оқулықта балалар ауруларының пропедевтикасы, жеке аурудың этиологиясы, патогенезі, клиникалық көріністері, диагностикасы, емі және болжамы туралы жаңа мәліметтер баяндалған. Аурулар бөлім бойынша неонатология, ерте жастағы балалардың патологиясы, ересек жастағы балалардың патологиясы, жұқпалы аурулар, шұғыл жағдайлар көрсетілген. Оқулықтың компакт-дискіде қосымшасы бар. Медициналық жоғарғы оқу орындарының емдеу ісі және медициналық-профилактикалық факультетінің студенттеріне арналған.

37163     Устенова, Г.О.      Экстракциялық препараттардың технологиясы: Оқу құралы. /Г.О. Устенова, А.Ш. Амирханова.- М.: Литтерра, 2019.- 256 б.               100 экз.

Оқу құралында өсімдік және жануарлар шикізаты негізінде дайындалатын фитопрепараттардың теориялық және тәжірибелік сұрақтары тараулар бойынша сәйкестендіріліп жасалынды. Оқу құралында өсімдік шикізаты негізінде алынатын фитопрепарттарды алудың жаңа технологиялары, препараттардың номенклатурасы, қондырғылар сипатталынған. Әрбір тарау бойынша бақылау сұрақтары және тест тапсырмалары, зертханалық жұмыстар құрастырылған. Оқу құралы жоғары оқу орындарының және медициналық жоғары оқу орындарының фармацевтикалық факультет студенттеріне, фармация саласы мамандарына арналған.

37164          Демичев, С.В. Жарақаттар мен аурулар кезіндегі көрсетілетін алғашқы жәрдем: +CD  = Первая помощь при травмах и заболеваниях:: оқу құралы: учебное пособие / С.В. Демичев; қазақ тіліне ауд.: Ұ. Нұраханұлы; жауапты ред. С.Т. Сейдуманов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 336 б.: CD.                  50 экз.

Кітапта жарақаттар мен аурулар кезінде көрсетілетін алғашқы жәрдем бойынша негізгі мәліметгер берілген. Оқу құралы алғашқы жәрдем көрсету сабақтарын ұйымдастыру мен жүргізуде жақсы көмекші болумен қатар, осы саладағы білім алушылар үшін ақпарат көзі де болып табылады. Авторы — клиникалық және алғашқы жәрдем көрсету тәсілдерін үйретуде тәжірибесі мол, жоғары білікті дәрігер. Жекелеген сабақтарға бөле отырып, өзіндік ерекшелікпен берілген материалда негізгі және қосымша тақырыптар қамтылған, бұл оқу үдерісін бөлінген уақытқа қарай шамалауды женілдетеді. Оқу құралында зардап шегушіге басқалардан бұрын жетіп, алғашқы жәрдем тәсілдерін дұрыс орындаған адамның рөлі, сондай-ақ, оқушылардың психологиялық дайындығының маңызы атап көрсетілген. Ұтымды заманауи халықаралық тәсілдер мен медициналық іріктеу принциптеріне көп көңіл бөлінген. Медицинаға арналған жаңа техникалық құралдар мен материалдар таныстырылады. Басылам медициналық ЖОО және арнайы орта оқу орындарының студенттеріне, тәжірибелік дәрігерлерге, сондай-ақ көпшілік оқырманға арналған.

     В книге представлены основные сведения по оказанию первой медицинской помощи при травмах и заболеваниях. Пособие будет хорошим помощником в организации и проведении занятий по первой помощи, а также источником информации для всех, кому необходимы знания в этой области. Автор — врач высшей квалификационной категории, имеющий большой клинический опыт и опыт обучения приемам первой помощи. Удобно изложенный материал с разбивкой его на отдельные занятия, включающие основную и дополнительную темы, позволяет легко моделировать учебный процесс в зависимости от выделенного на него времени. Подчеркнута роль человека, который раньше других оказался около пострадавшего и правильно выполнил приемы первой помощи, а также роль психологической подготовки обучающихся. Большое внимание уделено рациональным современным международным подходам, принципам медицинской сортировки. Рассмотрены новые технические средства и материалы медицинского назначения. Издание рассчитано на студентов медицинских вузов и средних специальных учебных заведений, практикующих врачей, преподавателей, обучающих первой помощи в автошколах (первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях), школах (основы безопасности жизнедеятельности), на производствах (производственная безопасность и оказание первой помощи на производстве), а также на широкую аудиторию читателей.

 

36817    Эндокринді жүйе модулі  = модуль Эндокринная система: Интеграцияланған оқулық: казақ және орыс тілдерінде. /Серия ред. Р.С.Досмағамбетова, Жауапты ред. С.Б.Жәутікова, С.Д.Нұрсұлтанова.- М.: Литтера, 2014.- 328 б.            515 экз.

 «Эндокриндік жүйе» модулінің оқулығы интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын студенттерге арналған. Берілген оқулықта эндокриндік жүйе бойынша МЖББС-2006 және Типтік оқу бағдарламасына сәйкес сегіз пәннін барлық материалы көрсетілген: адам анатомиясы, гистология, қалыпты физиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, патологиялық физиология, патологиялық анатомия, визуалды диагностика және фармакология.

     Учебник по модулю «Эндокринная система» предназначен для студентов, обучающихся по интегрированной системе. Материал представлен в соответствии с ГОСО-2006 и Типовой учебной программой по эндокринной системе восьми дисциплин: анатомии человека, гистологии, нормальной физиологии, пропедевтики внутренних болезней, патологической физиологии, патологической анатомии, визуальной диагностики и фармакологии.

37156          Кизатова, С.Т.             Жаңа туған нәрестелердің сарғаюы = Желтухи новорожденных: Оқу-әдістемелік құрал: Учебно-методическое пособие. /С.Т. Кизатова.- М.: Литтерра, 2015.- 272 бет.             20 экз.

Бұл оқу-әдістемелік құралда нәрестелердегі сарғаю синдромының даму механизмдері туралы заманауи мәліметтер қарастырылған. Сарғаю синдромы әр түрлі аурулар мен жағдайлардың сиптомы болуы мүмкін екені көрсетілген. Сарғаю синдромымен бірге жүретін басқа да аурулардың клиникасы, диагностикасы және ажыратпалы диагностикасы мазмұндалған. Сарғаюдың дамуына ықпал ететін қауіп факторларына ерекше назар аударылған. Сарғаю синдромының ауырлық жағдайын ескере отырып, оның терапиясы жайлы сұрақтар егжей-тегжейлі қарастырылған. Инвазивті емес диагностикалау және емдеу әдістерінің жетекші рөлі айқын көрсетілген. Оқу-әдістемелік құрал медициналық университеттердің білімгерлеріне, интерн-дәрігерлерге, балалар дәрігерлері мен жалпы тәжірибелік дәрігерлерге арналған.

    В учебно-методическом пособии представлены современные данные о механизмах развития желтушного синдрома у новорожденных. Показано, что желтушный синдром может быть симптомом самых различных состояний и заболеваний. Изложены клиническая картина, диагностика и дифференциальная диагностика с другими заболеваниями, протекающими с желтушным синдромом. Особое внимание уделено факторам, влияющим на развитие желтухи. Детально рассмотрены вопросы терапии с учетом тяжести желтушного синдрома.

37154          Ас қорыту жүйесі модулі = модуль «Пищеварительная система: Интеграцияланған оқулық: Интегрированный учебник. /С.К. Жауғашева, С.Б. Жәутікова, М.М.Түсіпбекова; Серия редакторы ҚММУ ректоры, проф. Р.С.Досмағамбетова.- қазақ және орыс тілдерінде.- 2014: Литтерра, 2014.- 376 бет.: илл.                515 экз.

«Ас қорыту жүйесі» модулінің оқулығы интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын студенттерге арналған. Берілген оқулықта ас қорыту жүйесі бойынша МЖББС-2006 және Типтік оқу бағдарламасына сәйкес сегіз пәннін барлық материалы көрсетілген: адам анатомиясы, гистология, қалыпты физиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, патологиялық физиология, патологиялық анатомия, визуалды диагностика және фармакология.

     Учебник по модулю «Пищеварительная система» предназначен для студентов, обучающихся по интегрированной системе. Материал представлен в соответствии с ГОСО-2006 и Типовой учебной программой по пищеварительной системе восьми дисциплин: анатомии человека, гистологии, нормальной физиологии, пропедевтики внутренних болезней, патологической физиологии, патологической анатомии, визуальной диагностики и фармакологии.

37155          Жүрек-қан тамырлар жүйесі модулі = модуль Сердечно-сосудистая система: Интеграцияланған оқулық: Интегрированный учебник. /Серия редакторы ҚММУ ректоры, проф. Р.С.Досмағамбетова.- қазақ және орыс тілдерінде.- М.: Литтерра, 2014.- 344 бет.: илл.          515 экз.

 «Жүрек-қан тамырлар жүйесі» модулінің оқулығы интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын студенттерге арналған. Берілген оқулықта жүрек-қан тамырлар жүйесі бойынша МЖББС-2006 және Типтік оқу бағдарламасына сәйкес сегіз пәннің барлық материалы көрсетілген: адам анатомиясы, гистология, қалыпты физиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, патологиялық физиология, патологиялық анатомия, визуалды диагностика және фармакология.

    Учебник по модулю «Сердечно-сосудистая система» предназначен для студентов, обучающихся по интегрированной системе. Материал представлен в соответствии с ГОСО-2006 и Типовой учебной программой по сердечнососудистой системе восьми дисциплин: анатомии человека, гистологии, нормальной физиологии, пропедевтики внутренних болезней, патологической физиологии, патологической анатомии, визуальной диагностики и фармакологии.

37166     Зәр шығару жүйесі модулі  = модуль Мочевыделительная система: Интеграцияланған оқулық: қазақ және орыс тілдерінде. /Серия ред. Р.С. Досмағамбетова, Жауапты ред. С.Б. Жәутікова, С.Д. Нұрсұлтанова.- М.: Литтера, 2014.- 256 б.         515 экз.

«Зәр шығару жүйесі» модулінің оқулығы интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын студенттерге арналған. Берілген оқулықта зәр шығару жүйесі бойынша МЖББС-2006 және Типтік оқу бағдарламасына сәйкес сегіз пәннің барлық материалы көрсетілген: адам анатомиясы, гистология, қалыпты физиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, патологиялық физиология, патологиялық анатомия, визуалды диагностика және фармакология.

    Учебник по модулю «Мочевыделительная система» предназначен для студентов, обучающихся по интегрированной системе. Материал представлен в соответствии с ГОСО-2006 и Типовой учебной программой по мочевыделительной системе восьми дисциплин: анатомии человека, гистологии, нормальной физиологии, пропедевтики внутренних болезней, патологической физиологии, патологической анатомии, визуальной диагностики и фармакологии.

37157          Қан түзуші жүйесі модулі = модуль «Кроветворная система: Интеграцияланған оқулық: Интегрированный учебник. /Серия редакторы ҚММУ ректоры, проф. Р.С.Досмағамбетова; /С.К. Жауғашева, М.Т. Алиякпаров, С.Б. Жәутікова және т.б.- қазақ және орыс тілдерінде.- М.: Литтерра, 2016.- 288 бет.                       515 экз.

«Қан түзуші жүйесі» модулінін оқулығы интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын студенттерге арналған. Берілген оқулықта қан түзуші жүйесі бойынша МЖББС-2006 және Типтік оқу бағдарламасына сәйкес сегіз пәннің барлық материалы көрсетілген: адам анатомиясы, гистология, қалыпты физиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, патологиялық физиология, патологиялық анатомия, визуалды диагностика және фармакология.

    Учебник по модулю «Кроветворная система» предназначен для студентов, обучающихся по интегрированной системе. Материал представлен в соответствии с ГОСО-2006 и Типовой учебной программой по кроветворной системе восьми дисциплин: анатомии человека, гистологии, нормальной физиологии, пропедевтики внутренних болезней, патологической физиологии, патологической анатомии, визуальной диагностики и фармакологии.

37168              Жүйке жүйесі модулі  = модуль Нервная система: Интеграцияланған оқулық: қазақ және орыс тілдерінде. /Серия ред. Р.С. Досмағамбетова, Жауапты ред. С.Б.Жәутікова, С.Д.Нұрсұлтанова.- М.: Литтера, 2014.- 264 б.            515 экз.

 «Жүйке жүйесі» модулінің оқулығы интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын студенттерге арналған. Берілген оқулықта жүйке жүйесі бойынша МЖББС-2006 және Типтік оқу бағдарламасына сәйкес сегіз пәннін барлық материалы көрсетілген: адам анатомиясы, гистология, қалыпты физиология, ішкі аурулар пропедевтикасы, патологиялық физиология, патологиялық анатомия, визуалды диагностика және фармакология.

      Учебник по модулю «Нервная система» предназначен для студентов, обучающихся по интегрированной системе. Материал представлен в соответствии с ГОСО-2006 и Типовой учебной программой по нервной системе восьми дисциплин: анатомии человека, гистологии, нормальной физиологии, пропедевтики внутренних болезней, патологической физиологии, патологической анатомии, визуальной диагностики и фармакологии.

36692          Қалыпты физиология:+CD-ROM = Нормальная физиология: Оқулық. /ред.К.В.Судаков.; қазақ тіліне аудар.: Ф.А.Миндубаева.- М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2015.- 864 бет.: илл.+CD-ROM.          150 экз.

Оқулық қалыпты физиологиялық қызметтердің ұйымдасуы туралы қазіргі кездегі көзқарастарды көрсетеді. Жеке ағзалардың физиологиялық қасиеттері көрсетілетін дәстүрлі физиология оқулығынан айырмашылығы — осы оқулықта тұтас ағза қызметтері құрастырылуының, оның гомеостатикалық, мінез-құлықтық және психикалық үдерістерінің жүйелік негіздері берілген. Оқулықта И.М. Сеченов атындағы Бірінші Мәскеу медициналық университетінің қалыпты физиология кафедрасында қалыпты физиология курсын оқытудың көп жылдық тәжірибесі көрсетілген. Жоғары мамандандырылған білім алу орнындағы студенттерге оқулық ретінде И.М. Сеченов атындағы Бірінші Мәскеу мемлекеттік медициналық университеті ұсынған.

35589              Кишкун, А.А.           Клиническая лабораторная диагностика: Учебное пособие. /А.А. Кишкун.- М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2015.- 976 с.              20 экз.

В учебном пособии представлены основные организационные аспекты выполнения лабораторных тестов для обследования больного. Значительное внимание уделено особенностям подготовки пациентов к различным видам исследований. Подробно описаны методы и способы взятия и сбора биологического материала. Приведены основные подходы к назначению исследований и оценке результатов лабораторных анализов, которыми должен руководствоваться врач в своей практике, с учетом критических величин исследованных показателей, требующих немедленных действий при оказании медицинской помощи. В специальных главах книги подробно рассматриваются лабораторные исследования, которые наиболее часто используются в клинической практике. Большое внимание уделено современным лабораторным методам исследования, изложены основные принципы лабораторных технологий. Приведены научно обоснованные лабораторные критерии постановки диагноза, выбора метода лечения и достижения его целей. Подходы к всесторонней оценке результатов лабораторных исследований и их использованию в клинической практике, а также особенности деятельности клинико- диагностической лаборатории, изложенные в книге, будут полезны студентам высших медицинских учебных заведений, молодым врачам всех клинических специальностей, а также организаторам здравоохранения.

36125     Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: Учебник в 2 т: Том 1. /Под ред. В.З.Кучеренко.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 688 с.           5 экз.

В учебнике изложены основные темы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения», включая методы статистического анализа. На уровне современных теоретических представлений и реального опыта освещены организация медицинской помощи, тенденции и проблемы медицинской демографии, здоровье населения и методы, его изучающие, организация охраны здоровья населения и современные здоровьесберегающие технологии, деятельность санитарно-эпидемиологической, лицензионно-аккредитационной и других служб. Представлены проблемы реформирования отечественного и зарубежного здравоохранения, управления экономическими процессами, планирования и маркетинга, кадровой политики в отечественном здравоохранении, рисков и безопасности пациентов в медицинской практике. Учебник предназначен студентам медицинских вузов.

36936  Пропедевтика детских болезней: Учебник. /Под ред. Р.Р. Кильдияровой, В.И. Макаровой.- 2-е изд., испр.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 520 с.                      60 экз.

В учебнике ясно и доступно освещены основы педиатрии — пропедевтики детских болезней. Его второе издание соответствует новому образовательному стандарту дисциплины «Пропедевтика детских болезней». Материал существенно обновлен, дополнен и сокращен. В строгой последовательности описаны анатомо-физиологические особенности органов и систем с кратким изложением вопросов эмбриогенеза; методика клинического исследования, включающая дополнительные методы, а также широко известные симптомы и синдромы заболеваний детского возраста. Тестовые задания после каждой главы и видеофильмы по методике исследования органов и систем в приложении позволяют самостоятельно изучить материал, а также провести контроль знаний. Издание предназначено для студентов медицинских вузов.

35801              Атлас инфекционных болезней. /Под ред. В.И. Лучшева, С.Н. Жарова, В.В. Никифорова.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 224 с.  30 экз.

Атлас инфекционных болезней подготовлен коллективом сотрудников медицинских вузов РФ. Авторы обобщили собственный многолетний клинический опыт, представили результаты исследовательских работ по инфекционной патологии, проведенных в различных регионах России. Атлас может служить как учебным пособием для студентов, ординаторов и аспирантов, так и справочником для врачей-инфекционистов и представителей других медицинских специальностей.

37165          Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы:  учебник. /Под ред. С.Д. Арутюнова, Л.Л. Колесникова, В.П. Дегтярёва, И.Ю. Лебеденко.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 328 стр.              50 экз.

Учебник предназначен для учащихся, получающих среднее профессиональное образование по специальностям стоматологического профиля. Авторы обобщили собственный опыт в области клинического применения знаний и технологий обучения. Основные акценты сделаны на взаимосвязь анатомии, физиологии и биомеханики, практическое применение описанных теоретических знаний, таких как работа с имитаторами зубочелюстного аппарата — артикуляторами, воспроизводящими особенности артикуляции нижней челюсти, взаимоотношения зубов и зубных рядов, их окклюзионные контакты, работу височно-нижнечелюстного сустава. Издание может быть интересным для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, практикующих зубных техников и врачей-стоматологов и будет полезным при проведении курсов дополнительного профессионального образования.

37162          Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание.  /Под ред. А.А. Баранова.- Подготовлен под эгидой Союза педиатров России и Ассоциации мед.общ.по качеству.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 768 стр.              50 экз.

Издание представляет собой сокращенную версию книги «Педиатрия. Национальное руководство», вышедшей в 2009 г. под эгидой Союза педиатров России и Ассоциации медицинских обществ по качеству, и содержит современную и актуальную информацию о ведении хронических больных, питании здорового ребенка, иммунопрофилактике, диагностике и лечении заболеваний крови, суставов, почек и мочевыводящих путей. Представлены базовые принципы оказания помощи при острых состояниях, рассмотрены онкологические заболевания у детей, патология легочной и сердечно-сосудистой системы. В переработке руководства приняли участие ведущие педиатры. В редакционный совет вошли главные специалисты-эксперты Минздрава России, руководители профессиональных медицинских обществ, академики РАН, руководители научно-исследовательских учреждений и медицинских вузов. Актуальность издания этой книги определяется ограниченным выбором на рынке медицинской литературы отечественных компактных руководств такого уровня для повседневного использования врачами. Руководство предназначено педиатрам, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам и аспирантам.

36940  Детская дерматовенерология: Учебник. /Под ред. И.А.Горланова.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 512 с.            20 экз.

В учебнике рассматриваются основные вопросы общей и частной дерматовенерологии. Особое внимание уделяется анатомо-физиологическим особенностям детской кожи и вопросам клинической картины и лечения кожных и венерических заболеваний как у новорожденных, так и у детей старшего возраста. Отдельные главы посвящены наследственным заболеваниям кожи и редким дерматозам, которые чаще встречаются в детском возрасте. Издание предназначено студентам лечебных и педиатрических факультетов медицинских вузов.

37171          Харитонов, Ю.Я.        Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические основы. Кн.1. Качественный анализ: Учебник. /Ю.Я. Харитонов.- 6-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 688 стр.              50 экз.

Учебник подготовлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом третьего поколения. В книге изложены общие теоретические основы аналитической химии и качественный анализ. Рассмотрены гетерогенные, протолитические, окислительно-восстановительные равновесия, процессы комплексообразования, применение органических реагентов в аналитической химии, методы разделения и концентрирования, экстракция, некоторые хроматографические методы, качественный химический анализ катионов и анионов, использование физических и физико-химических методов в качественном анализе. Охарактеризованы методики аналитических реакций катионов и анионов, их идентификация по инфракрасным спектрам поглощения. Приведены примеры и задачи. Предназначен студентам высших учебных заведений, обучающимся по фармацевтическим, химическим и другим специальностям, предусматривающим освоение курса аналитической химии.

37172          Харитонов, Ю.Я.        Аналитическая химия. Аналитика 2. Кн.2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа: Учебник. /Ю.Я. Харитонов.- 6-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 656 стр.                   50 экз.

Учебник подготовлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом третьего поколения. В книге рассмотрены основы гравиметрического, химических титриметрических методов анализа (кислотно-основное, окислительно-восстановительное, комплекси- метрическое, включая комплексонометрию, осадительное титрование в неводных средах), физико-химических и физических методов: оптических (колориметрия, фотоэлектроколориметрия, спектрофотометрия, флуори- метрия), хроматографических (ионообменная, газо-жидкостная, высокоэффективная жидкостная хроматография), электрохимических (кондуктометрия, потенциометрия, полярография, амперометрия, кулонометрия). Охарактеризованы способы статистической обработки результатов количественного анализа. Приведены примеры и задачи. Предназначен студентам высших учебных заведений, обучающимся по фармацевтическим, химическим и другим специальностям, предусматривающим освоение курса аналитической химии.

37167          Саякова, Г.М. Фармакогнозия: учебник. /Г.М. Саякова, У.М. Датхаев, В.С. Кисличенко.- М.: Литтерра, 2018.- 352 с.         400 экз.

Учебник содержит краткое изложение классической фармакогнозии. В общей части даны определение и задачи фармакогнозии как науки, основные термины, рассмотрены основы процесса заготовки растительного сырья, цель и методы товароведческого анализа, важнейшие аспекты ресурсоведе- ния лекарственных растений. В специальной части приведены определения основных групп биологически активных веществ, рассмотрены их классификация, физико-химические свойства, методы выделения и исследования, биологическая активность. Для удобства подготовки сведения о лекарственном растительном сырье обобщены в структурно-логических схемах. Предназначен для самостоятельной работы фармацевтических вузов и факультетов.

36843    Инфекционные болезни: Национальное руководство. /Под ред. Н.Д.Ющук, Ю.Я.Венгеров.- 2-е изд., перераб. и доп.- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 1104 с.                     200 экз.

Национальное руководство «Инфекционные болезни» содержит современную информацию об организации службы инфекционной помощи в России, о методах диагностики и лечения инфекционных болезней. В издании впервые приведены рекомендации по основным клиническим синдромам, изложены свойства возбудителя, эпидемиология, профилактика, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение инфекционных и паразитарных болезней, включая новые нозоформы, ставшие актуальными в XXI в. В подготовке настоящего издания в качестве авторов-составителей и рецензентов принимали участие ведущие специалисты. Все рекомендации прошли этап независимого рецензирования. Предназначено для инфекционистов, семейных врачей, врачей общей практики, студентов старших курсов медицинских вузов, интернов, ординаторов, аспирантов.

31180              Органическая химия: Учебник. /Под ред. Н.А.Тюкавкиной.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2015.- 640 с.                     150 экз.

Учебник соответствует требованиям совершенствования учебного процесса на базе инновационных технологий, в частности компетентностно-ориентированного обучения. Систематизирующими содержание факторами служат вопросы электронного строения атомов углерода и органогенов, химических связей, взаимного влияния атомов в молекуле, сопряжения и ароматичности, механизмов важнейших типов реакций, стереохимических представлений. Большое внимание уделено применению физико-химических методов анализа, расширен материал о роли стереохимического строения в проявлении фармакологической активности органических соединений. Представлен ряд вновь введённых правил международной систематической номенклатуры, что особенно важно для фармацевтической отрасли, где лекарственные средства в большинстве представлены органическими соединениями. Учебник написан на высоком научно-методическом уровне, содержит обширный справочный материал, хорошо структурирован и снабжён оригинальным иллюстративным материалом. Предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности «Фармация». Может быть использован также студентами, обучающимися по специальностям химического, медицинского биохимического, медицинского биофизического, биотехнологического профилей.

37134              Анатомия человека: В 3-х томах. Том 2. Спланхнология и сердечно-сосудистая система: иллюстрированный учебник. /И.В. Гайворонский [и др.]; Под ред. Л.Л. Колесникова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 320 стр.                   201 экз.

Настоящее издание прекрасно иллюстрировано и фактически представляет собой атлас, дополненный изложением современных взглядов на основы анатомии человека. Яркий визуальный ряд издания — уникальное сочетание классических анатомических изображений и современных медицинских визуализаций — отражает переход от знания основ анатомии к углубленному изучению строения человека и применению полученных знаний в практической медицине. В издании сопоставлены классические анатомические представления с данными секционной и лучевой анатомии, без которых невозможно восприятие современных медицинских диагностических визуализаций (более 900 рисунков, включая рентгеновские изображения, компьютерные и магнитно-резонансные томограммы, данные ультразвукового исследования). Содержание учебника полностью соответствует программе по анатомии человека для медицинских вузов. Во втором томе показано строение внутренних органов (пищеварительной, дыхательной, мочевой, половой, лимфоидной, сердечно-сосудистой систем и эндокринных желез). Анатомические термины даны на русском и латинском языках. Учебник предназначен студентам медицинских вузов, обучающимся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» по дисциплине «Анатомия».

37173   Хроническая болезнь почек. Избранные главы нефрологии. /Н.А. Томилина |и др.].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 512 с.: ил. 80 экз.

В книге рассматрена современная концепция хронической болезни почек, в связи с этим обсуждаются вопросы терминологии, эпидемиологии, факторов риска развития, диагностики и механизмов прогрессирования поражений почек любой этиологии, а также их классификации, стратегии и тактики нефропротекции. Изложены современные представления о механизмах протеинурии и значении последней в формировании нефросклероза, отражена роль гендерных и возрастных структурно-функциональных изменений в развитии хронической болезни почек. Отдельные главы посвящены вопросам эпидемиологии, патогенеза, клинической картины, профилактики и лечения поражений почек при сахарном диабете, ВИЧ- инфекции, вирусном гепатите С. В специальной главе представлена проблема патологии трансплантированной почки. Издание предназначено для нефрологов, врачей общей практики, семейных врачей, эндокринологов, нефротрансплантологов и врачей других смежных специальностей, а также для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов и аспирантов.

37169    Краснов, Е. А. Фармацевтическая химия в вопросах и ответах: учеб, пособие. /Е. А. Краснов, Р.А. Омарова, А.К. Бошкаева.- М.: Литтерра, 2016.- 352 с. 20 экз.

В учебном пособии в виде вопросов и ответов представлено 20 групп азотсодержащих лекарственных веществ, построенных по единой схеме. К каждой группе производных даны перечень вопросов, начиная от характеристики гетероцикла и заканчивая применением препаратов, и ответы, обдумывание которых способствует творческому восприятию обширного материала. В учебное пособие включены новые материалы из оригинальной литературы, нормативных документов и зарубежных фармакопей. Приведен список литературы для самостоятельного изучения материала. Предназначено студентам очного и заочного отделений, магистрантам фармацевтических факультетов медицинских высших учебных заведений, а также курсантам военно-медицинских институтов.

37133          Анатомия человека: в 3-х томах. Том 1. Опорно-двигательный аппарат: иллюстрированный учебник. /И.В. Гайворонский [и др.]; Под ред. Л.Л. Колесникова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 320 стр.              201 экз.

Настоящее издание прекрасно иллюстрировано и фактически представляет собой атлас, дополненный изложением современных взглядов на основы анатомии человека. Яркий визуальный ряд издания — уникальное сочетание классических анатомических изображений и современных медицинских визуализаций — отражает переход от знания основ анатомии к углубленному изучению строения человека и применению полученных знаний в практической медицине. В издании сопоставлены классические анатомические представления с данными секционной и лучевой анатомии, без которых невозможно восприятие современных медицинских диагностических визуализаций (более 900 рисунков, включая рентгеновские изображения, компьютерные и магнитно-резонансные томограммы, данные ультразвукового исследования). Содержание учебника полностью соответствует программе по анатомии человека для медицинских вузов. В первом томе рассмотрено строение опорно-двигательного аппарата (скелет, соединения костей, мышцы). Анатомические термины даны на русском и латинском языках. Учебник предназначен студентам медицинских вузов, обучающимся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» по дисциплине «Анатомия».

37135          Анатомия человека: В 3-х томах. Том 3. Нервная система. Органы чувств: иллюстрированный учебник. /И.В. Гайворонский [и др.]; Под ред. Л.Л. Колесникова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- 216 стр.           201 экз.

Настоящее издание прекрасно иллюстрировано и фактически представляет собой атлас, дополненный изложением современных взглядов на основы анатомии человека. Яркий визуальный ряд издания — уникальное сочетание классических анатомических изображений и современных медицинских визуализаций — отражает переход от знания основ анатомии к углубленному изучению строения человека и применению полученных знаний в практической медицине. В издании сопоставлены классические анатомические представления с данными секционной и лучевой анатомии, без которых невозможно восприятие современных медицинских диагностических визуализаций (более 900 рисунков, включая рентгеновские изображения, компьютерные и магнитно-резонансные томограммы, данные ультразвукового исследования). Содержание учебника полностью соответствует программе по анатомии человека для медицинских вузов. Третий том посвящен строению нервной системы (центральная нервная система, периферическая нервная система, вегетативная нервная система), а также органов чувств. Анатомические термины даны на русском и латинском языках. Учебник предназначен студентам медицинских вузов, обучающимся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» по дисциплине «Анатомия».

 

37174          Разумовский, А.Ю.    Эндоскопическая хирургия в педиатрии: руководство для врачей. /А.Ю. Разумовский, А.Ф. Дронов, А.Н. Смирнов.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.- 608 стр.: илл. 15 экз.

Руководство обобщает многолетний опыт авторов в области эндоскопической хирургии у детей всех возрастов. Представленный спектр патологии включает аномалии развития органов грудной клетки, брюшной полости, мочевыделительной системы, толстой кишки и аноректальной области, гнойно-воспалительные заболевания, патологию суставов. Отдельный раздел посвящен внутрипросветной эндоскопической диагностике и хирургии при заболеваниях органов грудной клетки, живота, мочеполовой системы. В книге отражены детали проведения эндохирургических оперативных вмешательств, указаны возможные трудности и осложнения, способы их коррекции и вероятные исходы заболеваний. Многие из оперативных вмешательств являются оригинальными и впервые были разработаны и применены авторами книги. Издание предназначено детским хирургам, урологам, ортопедам, неонатальным хирургам, врачам-эндоскопистам, а также студентам медицинских высших учебных заведений и курсов повышения квалификации.