Виртуальная выставка

Левин О.С. Болезнь Паркинсона. /Левин О.С., Федорова Н.В. -3-е изд. — М.: МЕДпресс-информ, 2012. — 352 с. : ил.

5

В монографии обобщен многолетний отечественный и зарубежный опыт диагностики и лечения болезни Паркинсона. С практических позиций рассматриваются проблемы, которые могут возникнуть перед врачом при ведении пациента с болезнью Паркинсона: как выбирать методы диагностики, терапию в начале лечения и на поздней стадии заболевания, в какой последовательности назначать противопаркинсонические средства, что делать при возникновении побочных эффектов, как предупреждать осложнения, как выявлять и корригировать немоторные проявления заболевания. В данном издании отражены изменения в практике диагностики и лечения, произошедшие за последние 5 лет, внесены сведения о вновь появившихся противопаркинсонических средствах и новых лекарственных формах ранее применявшихся препаратов, приведены новые данные о возможностях нейрохирургического лечения, подходах к реабилитации больных, перспективах нейропротективной терапии.

 

6Современная история Казахстана (2010—2011 гг.): Хрестоматия.

II том. /Сост.: Б. Аяган, А. Ауанасова, А. Сулейменов. Под ред.

Б. Аягана.-Алматы: Раритет, 2011.- 480 с.

 

Историко-документальный материал, представленный в хрестоматии, охватывает важный этап (2010—2011 гг.) в истории современного Казахстана и является логическим продолжением I тома названной книги. Документы и материалы, вошедшие в этот том хрестоматии, освещают общественно-политические, социально-экономические, культурные, внешнеполитические события указанного периода. В хрестоматию включены официальные документы, материалы периодической печати, документы архивных фондов. Издание предназначено для студентов, магистрантов, а также тех, кто интересуется историей современного Казахстана.

Биекенов К.У., т.б. Әлеуметтану: Оқу құралы. /К.У. Биекенов, С.К. Биекенова, Г.А. Кенжакимова. — Алматы: Раритет, 2012. — 448 бет.

7

Бұл оқу құралында әлеуметтану ғылымының даму үрдісі оның казіргі ғылыми мәртебесі, неғұрлым танымал өкілдерінің концепциялары,теориялық-әдіснамалық, әдістемелік  және әдісқұралдық негіздері, орта деңгей теориялары, негізгі ұғымдары қарастырылған.Оқу құралы арнаулы орта және жоғары оқу орындарының оқытушыларына, студенттер мен магистранттарға, докторанттарға, мектеп мұгалімдеріне, сондай-ақ әлеуметтану ғылымына қызығатын қалың  жұртшылыққа арналған.

 

Қазақша-орысша тақырыптық сөздік — Казахско-русский тематический словарь. /Сост. У.А. Жанпеисова.-Алматы, 2011.- 176 с.

 8

Предлагаемый казахско-русский тематический словарь содержит более 3000 коммуникативно-актуальных казахских слов, пословиц,поговорок и фразеологизмов, отбор которых мотивирован их продуктивностью и степенью трудности усвоения. Презентация лексики по отдельным речевым темам продиктована коммуникативным принципом обучения. Словарь предназначен учащимся школ, лицеев, гимназий, студентам колледжей и вузов, а также всем изучающим казахский язык на курсах и самостоятельно.

Медициналық микробиология. Оқулық. /Б. А. Рамазанова, Қ. Құдайбергенұлы, А. Л. Котова, т.б. — Алматы. 2013.- 683 бет.

9

Ұсынылып отырған «Медициналық микробиология» оқулығы барлық дәрігерлік мамандықтар бойынша студенттерге арналған оқу бағдарламасына сәйкес жазылған. Оқулықта бактериялардың, вирустардың, саңырауқұлақтардың жіктелуі бойынша жаңа мәліметтер ескерілген. Оқулық бірнеше тараулардан тұрады:жалпы микробиология, жеке бактериология және вирусология, медициналық паразитология,клиникалық микробиология, медициналық микология.жалпы бөлімде микроорганизмдерді жүйелеу (систематика), олардың морфологиясы, физиологиясы, генетикасы және экологиясы туралы мәліметтер берілген. Оқулықта және де инфекция туралы ілімнің және иммунология негіздері баяндалған.жалпы қабылданған және жаңадан енген микробиологиялық зерттеу әдістері туралымәліметтер келтірілген. Жеке микробиология тарауларында адамдардың бактериологиялық, вирустық, протозойлық, микоздық ауруларының қоздырғыштарының негізгі қасиеттері жан-жақты талданған. Оқулықтың соңында стоматологтар үшін микробиологияның маңызды мәселелері қарастырылған.

 

Тұрсынов Қ.    Нәрестелер хирургиясы: Оқулық.- Алматы, 2011.- 280б.

10

Бұл кітаптың жалпы бөлімінде нәресте ағзаларының туғандағы анатомиялық,топографиялық және физиологиялық ерекшеліктері,нәрестелер хирургиясының жұмысын тиімді ұйымдастыру,туа пайда болған хирургиялық кемістіктерді анықтаудың жаңа технологиялық тәсілдері,нәрестелерге ота алдында және отадан кейін жасалатын емдер мен ота кезіндегі жансыздандыру әдістері жан-жақты баяндалған.Негізгі нозологиялық тараулар нәрестелердің туа пайда болған хирургиялық ауруларының себептері мен даму ерекшеліктеріне ,ауру белгілеріне,анықтау және емдеудің озық тәсілдеріне арналған.Оқулықта нәрестелердің туа пайда болған көптеген хирургиялық ауруларының рентгенологиялық ,ультрадыбыстық және компьютерлік зерттеулерінің мағлұматты көріністері мен дәстүрлі және эндовидеохирургиялық операциялардың сызбалары берілген.Жалпы бұл кітап қаіргі кездегі уақыт талабы мен заман талғамына сай нәрестелер хирургиясы саласындағы озық ғылыми жетістіктер мен тәжірбиелік жұмыстарға үйлестіріп жазылған.

 

Ибадильдин A.C. Хирургические болезни: учебник 1-том — Алматы, 2012.- 513 с.

11В учебнике изложены вопросы этиологии, патогенеза хирургических заболеваний, необходимых для изучения студентами старших курсов медицинских вузов в соответствии с ГОСО РК 3.07.475 2006 Приведен алгоритм диагностики и хирургического лечения больных с использованием современных классификаций и технологий.

 Ибадильдин Д.С.  Хирурургические болезни: учебник IIтом — Алматы, 2012. 480с.

В учебнике изложены вопросы этиологии патогенеза хирургических

заболеваний, необходимых для изучения студентами старших курсов

медицинских вузов в соответствии с ГОСО РК 3 07.475 2006

приведен алгоритм диагностики и хирургического лечения больных с использованием современных классификаций и технологий.

 

Қайназаров А.Қ., Идрисов Ә.А., Ы. А. Алмабаев, А. Ы. Алмабаева. Бас және мойынның клиникалық анатомиясы: оқулық-атлас. -Алматы, 2012.- 456 б.

 12

Бас және мойынның клиникалық анатомиясы оқулығына, қазіргі стоматологияның даму талабына сәйкес бас және мойын аймақтарының рельефі, нысаналары және қантамыр-нервтер мен ағзалардың проекциялары және жеке өзгергіштіктің маңызды салалары енгізілген. Дәлелді медицинаның (компьютерлік,магнитті-резонансты томография,доплерография т.б.) қажеттілігіне сәйкес клинико-анатомиялық негізі ретінде, аймақтардың кеңістіктегі қабаттары және әр қабатта орналасқан ағзалардың өзара қатынасы (голотопия, скелетотопия, синтопия) сипатталған. Бас және мойыннан іріңдіктер тарау жолдары айқын жазылған. Оқулықта, аймақтардың сапалы түрлі-түсті суреттерімен қатар, томограммалар көрсетілген. Олар томограммадағы көріністердің анатомиялық бейнелерін анықтауды үйретеді. Оқушының дәрігерлік ой-жүйесін тереңдету мақсатында ,оқулыққа бас және мойын құрылыс ерекшеліктеріне байланысты шығатын ауырсыну белгілері мен синдромдарының клиникалық анатомия тұрғысынан негіздеулері берілген. Әр бөлім соңында ,жағдайға байланысты есептер және өз білімін тексеруге арналған тесттер студентердің пәннен алған білімін пысықтап, клиникалық ой-өрісін дамытады.

 

13Мухитдинов Н. М., Мамурова А.Т. Дәрілік өсімдіктер: Оқулық. – Алматы, 2013. — 400 б.

Бұл оқулықта Қазақстанда кездесетін фармокопеялык тізімге енген және оларды алмастырушы дәрілік өсімдіктердің 141 түріне және ТМД елдерінде, Қазақстанда дәрілік өсімдіктер ретінде пайдаланылатын 67 мәдени өсімдіктер түрлеріне ботаникалық сипаттама берілген. Сонымен қатар дәрілік өсімдіктерді іздеу, жинау және кептіру әдістері  және олардың  ресурстарын қорғау, медицинада қолданылатын мүшелері , таралуы,хромосомдар саны, химиялык құрамы, медицинада қолданылуы туралы мәліметтер берілген. Бұл оқулық университеттердің, педагогикалық институттардың биология, экология және геоботаника мамандыктары бойынша оқитын студенттеріне, магистранттарына және осы салада жұмыс істейтін  жас мамандарға арналған.

 

Шамельханова H.A. Модернизация содержания профессионального образования. — Алматы: Rond&A, 2011. — 232 с.

14

Предлагаемая монография отражает основные результаты исследования,выполненного проекта по заказу МОН РК. В монографии разработан научно-методический инструментарий проектирования профессионалыгых стандартов на основе модульно-компетен-тностного подхода.Книга адресована специалистам в области технического и профессионального образования, а также работникам профессиональной сферы. Может

быть использована в системе подготовки и переподготовки кадров в системе ТиПО.


 

Ешова Ж. Т.   Химиялык технологияның  негізгі  процестері  мен аппараттары пәні  бойынша  зертханалық  жұмыстардың әдістемелік нұсқаулары. — Алматы: Қазақ  университеті, 2011. — 42 б.

15

Әдicтeмeлiк нұсқаулықта ауырлық күші әсерінен қатты бөлшектердің сұйык ортада тұнуы, сүзу процессі, дистилляция процесі  бойынша зертханалык жұмыстардың теориясы мен әдістемелері қарастырылған. Жоғары оқу орындарының  химия факультетінде окитын студенттерге арналған.


 

Обуховец Т.П.  Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи: практикум. /Т.П. Обуховец;под ред. Б.В. Кабарухина.Изд. 3-е, стер. Ростов н/Д: Феникс, 2013.412 с. : ил. (Медицина).

 16

Практикум написан в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом по специальности «Сестринское дело» для средних специальных учебных заведений. Освещены особенности сестринской помощи при конкретных заболеваниях внутренних органов, начиная с амбулаторно-поликлинического уровня. Акцент делается на умениях медсестры осуществлять сестринский процесс и использовать модели сестринского дела. Представлены медико-технологические протоколы (алгоритмы) сестринских манипуляций и процедур с обоснованиями,которые помогают осмыслить действия, изложенные в протоколе, понять необходимость выполнения каждого из них. Предлагаются стандартизированные планы сестринских вмешательств по оказанию первичной медицинской помощи при различных состояниях в терапии. Рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов отделения.

 

Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. Социология: учебное пособие для студентов вузов. — Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2012.- 488 с.

17

В данном учебном пособии на казахстанском материале освещены проблемы современной фундаментальной и прикладной социологии. Последовательно в доступной форме излагаются вопросы социологии как науки и учебной дисциплины, социологических измерений глобализационных процессов. Речь идет о социометодологии, социальных проектах и социологических индикаторах, прикладной и эмпирической социологии, построении программы полевого исследования, социологических теориях общества, классов, феномене среднего класса, уровня и качества жизни, бедности и неравенстве, социальной мобильности, фундаментальных институтах общества и социальном контроле. Работа представляет интерес для студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей, занимающихся социологией.

 

Түсіпқалиев Б. Балалар аурулары: Оқулық.-Актөбе, 2012. — 1144 бет.

18

Оқулықта мемлекеттік жалпыға  міндетті білім беру стандарты «Жалпы медицина» мамандығы бойынша «Балалар аурулары» пәнінен  қажетті бөлімдері берілген. Оқулықта тарихи мәселелер, балалар организмінің анатомиялық-физикалық ерекшеліктері, дене дамуын, нервтік-психикалық дамуын бағалау әдістері, мүшелер мен жүйелерді тексеру ерекшеліктері, балалар ауруларының этиологиясы, патогенезі, жіктелісі, клиникалық көріністері, ажырату диагнозы, емі, алдын-алу мәселелері, «Балалық шақ ауруларын интгерациялап жүргізу» мәселелері және балаларды тамақтандыру қарастырылған. Жедел жағдайларда шұғыл көмек көрсету бөлімі, лабораториялық көрсеткіштер, балалар қолданылатын тағамдар құрамындағы тағамдық заттар мөлшері берілген, өзіндік бақылауға қажетті бөлімдерге сәйкес тестлер берілген.

Оқу құралы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Министрлігі 2006 жылы бекіткен Мемлекеттік жалпы білім беру стандартының жоғары мамндырылған білім 051301 – «Жалпы медицина» мамандығы «Балалар аурулары» пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған. Оқулық ҚР медициналық жоғары оқу орындарының «Жалпы медицина» факультетінің студенттеріне арналған.

 

19Жалпы гигиена: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. /Ү.И.кенесариев және т.б.-Алматы, 2012.- 656 б.

Қазақстан Республикасында алғаш рет дайындалған,медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған жалпы гигиена оқулығында адамның денсаулығын сақтау,нығайту және аурудың алдын алу үшін қазіргі кезеңде гигиена ғылымы мен практикасы шешетін,негізгі мәселелер баяндалған.

Гигиенаның мақсаты, міндеттері және қолданатын әдістері,шет елдердегі және Қазақстандағы даму кезеңдері жазылған. Гигиеналық нормалаудың, сақтық және ағымдағы санитарлық бақылаудың аурудың алдын алу шараларын іске асырудағы ролі көрсетілген. Адамның өмір сүретін ортасы мен өндірістік әрекеті ортасының әр түрлі факторларының сипаттамасы және олардың ағзаға әсері берілген,бұл факторлардың қолайсыз әсерлерінің алдын алу жөніндегі мәселелер қарастырылған. Атап айтқанда ,ауа,су,топырақ, елді мекендер  және тұрғын үй, тамақтану, балалар мен жасөспірімер,аурухана гигиенасы, еңбек гигиенасы мен радиациялық гигиена, жеке адам гигиенасының өзекті мәселелеріне көп көңіл бөлінген,оларды құрастыру Қазақстан  Республикасының жеке аймақтарындағы гигиеналық жағдайларға байланысты жүргізілген. Оқулық Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі бекіткен Жалпы медицина, «Медициналық-профилактикалық іс» және «Қоғамдық денаулық сақтау» мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған Типтік бағдарламаға сәйкес жазылған. Сонымен бірге, оқулықты басқа да медициналық мамандықтарда оқитын студенттер,аспиранттар,медициналық жоғары оқу орындарының оқытушылары мен денсаулық сақтау саласындағы қызметкерлердің де пайдалануына болады.

 

20Тұрсынов Қ.  Балалардың хирургиялық іріңді қабыну аурулары: Оқулық.-Алматы, 2011.- 216 б.

 

Бұл кітаптың жалпы бөлімінде балалар ағзаларының анатомиялық,топографиялық,физиологиялық және хирургиялық іріңді қабыну ауруларының даму ерекшеліктері,аспаптық құралдық тексеру тәсілдері мен жалпы және жергілікті емду қағидалары баяндалған.

Негізгі тараулар балалардың хирургиялық іріңді ауруларының себептері мен даму ерекшеліктеріне,ауру белгілері мен анықтау және емдеудің озық тәсілдеріне арналған.Оқулықта хирургиялық іріңді ауруларының рентгенологиялық, ультрадыбыстық және компьютерлік зерттеулерінің мағлұматты көріністері мен дәстүрлі және эндовидеохирургиялық операциялардың сызбалары мен нақты тәсілдері берілген.Жалпы бұл кітап қазіргі заман талабына сай,балалар хирургиясының озық ғылыми жетістіктері мен тәжірибесіне негізделіп жазылған.Оқулық ЖМО орындарының бала емдеу және емдеу факультеттерінің студенттері мен балалар хирургиясы,педиатрия,неонатология,жалпы хирургия мамандығы бойынша оқитын интерн-дәрігерлер мен резиденттерге және жұмыс істейтін жас мамандарға арналған.

 

21Иммунды алдын алумен реттелетін инфекциялар: Әдістемелік оқу құрал. /С.Әміреев, В.К. Таточенко, Н. Жайықбаев ж.б.- Алматы, 2012.- 220 бет.

 

Әдістемелік оқу құралында Қазақстан Республикасы жағдайында кең таралған жұқпалы аурулардың иммунопрофилактика әдісімен алдын алу мәселелері толық келтірілген. Олар Ұлттық профилактикалық егу күнтізбесіне жоспарлы және эпидемиялық көрсеткіштер бойынша егілуге жататындар, болашақта күнтізбелік егуге кіруі мүмкіндігі жоғары жұқпалар болып үш топқа бөлінген. Әр инфекцияның денсаулық сақтау жүйесіндегі алатын орыны, эпидпроцесінің қазіргі күйі, арнайы алдын алуға арналған вакциналар мен басқа да препараттар құрамы, әсері, қолдану әдістері, дозасы, көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштері, дамуы мүмкін реакциялар мен қолайсыз жағдайлар, оларды диагностикалау, емдеу, мониторингілеу және неғұрлым егулермен толық қамту жолдары кеңінен талқыланады. Практикада біркелкі жиі кездесетін созылмалы ауруы, аллергиясы, неврологиялық ауытқуларды бар адамдарды егу мәселесі жоғары деңгейде қарастырылып, оларды вакцинациялаудың нақты жолдары мен тәсілдері көрсетілген. Дәстүрлі жұқпалармен қатар соңғы жылдары онкологиялық мәні зор жатыр мойыны обыры мен аногенитальдық патологияларды туындататын адамның  папиллома вирусына (АПВ) қарсы вакцинация жүргізуге де ерекше назар аударылған.

Әдістемелік оқу құралы ҚР-ның медициналық жоғары оқу орындарының студентері және оқытушыларына; емдеу, алдын алу эпидқадағалау мекемелерін дәрігерлері мен орта буын қызметкерлеріне арналған.

 

22Инфекции управляемые вакцинопрофн лакгикой: Учебно-методическое пособие. /С.Амиреев, В.К. Таточенко, Н.А. Озерецковский и др.-Алматы, 2012.- 239 стр.

В учебно-методическом пособии вопросы иммунопрофилактики широкораспространенных инфекционных заболеваний рассмотрены наиболее полно. Они распределены на инфекции: подлежащие вакцинации по Национальному календарю и по эпидпоказаниям, входящие в перспективе в Национальный календарь и прочие. По каждой нозоформе приведены значимость для здравоохранения, состояние эпидситуации в настоящее время, составы вакцин и других МИБП для специфической профилактики, их способы применения, дозировка, показания и противопоказания к применению, возможные реакции и неблагоприятные явления, их диагностики, лечение, мониторинг и конкретные рекомендации для полного охвата иммунизацией подлежащих контингентов. На высоком научном уровне рассмотрены вопросы иммунизации лиц с хроническими болезнями, аллергией, неврологическими отклонениями, указаны реальные пути и способы их охвата прививками. Наряду с традиционными инфекциями в последние годы приобрели острую актуальность организация вакцинации против рака шейки матки (РМШ) и других анигенитальных патологий, вызываемых вирусом папилломы человека (ВПЧ). Этот аспект, как новый раздел иммунопрофилактики, описан подробно. Учебно-методическое пособие предназначено для студентов и ППС мед ВУЗов РК, а также для врачей и среднего медперсонала, занятого в службах детского и взрослого здравоохранения и санитарно — эпидемиологической сети РК.

23«Гистология-1 пәні бойынша тесттер жинағы» оқу құралын құрастырғандар проф. Р.И. Юй т.б.-Алматы.- 2013.- 624 б.

 

Студенттерге арналған оқу құралында тесттік тапсырмалардың бірнеше сұрақтары мен суреттердің үлгілері және микросуреттер берілген. Студенттер тесттік сұрақтар мен суреттерді пән бойынша алған білімдерін күнделікті тексеріп және емтиханға даярлық пайдалануына болады. Бұл оқу құралы медицина жоғары оқу орындарына оқитын студенттерге арналған.

Өңделген және толықтырылған екінші басылым.

«Гистология-2 пәні бойынша тестрердің жинағы»: оқу құралы. /Құрас.проф. Р.И. Юй т.б.-Алматы.- 2010.- 452 б.

Студенттерге арналған оқу құралында тесттік тапсырмалардың бірнеше сұрақтары мен суреттердің үлгілері және микросуреттер берілген. Студенттер тесттік сұрақтар мен суреттерді пән бойынша алған білімдерін күнделікті тексеріп және емтиханға даярлық пайдалануына болады. Бұл оқу құралы медицина жоғары оқу орындарына оқитын студенттерге арналған.

24Обуховец Т. П. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи: практикум. /Т. П. Обуховец; под ред. Б. В. Кабарухина.-изд. 3-е, стер.-Ростов н/Д: Феникс, 2013.- 412 с.:ил.- (Медицина).

Практикум написан в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом по специальности «Сестринское дело» для средних специальных учебных заведений. Освещены особенности сестринской помощи при конкретных заболеваниях внутренних органов, начиная с амбулаторно-поликлинического уровня. Акцент делается на умениях медсестры осуществлять сестринский процесс и использовать модели сестринского дела. Представлены медико-технологические протоколы (алгоритмы) сестринских манипуляций и процедур с обоснованиями, которые помогают осмыслить действия, изложенные в протоколе, понять необходимость выполнения каждого из них. Предлагаются стандартизированные планы сестринских вмешательств по оказанию первичной медицинской помощи при различных состояниях в терапии. Рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов отделения «Сестринское дело» повышенного базового уровня медицинских колледжей, училищ, а также практикующих медицинских сестер.

25Левин О.С. Неврология: справочник практ. врача. /О.С.Левин, Д.Р.Штульман.-8-е изд., доп. и перераб.-М.:МЕДпресс-информ, 2012.- 1024 с.

Справочник содержит основные сведения о диагностике и лечении неврологических синдромов и заболеваний, часто встречающихся в клинической практике. Особое внимание уделено неотложным состояниям, неврологическим осложнениям соматических заболеваний, а также тактике ведения неврологических заболеваний при беременности. В 8-м издании расширен спектр рассматриваемых неврологических заболеваний, дополнены разделы, посвященные методам исследований, вегетативным нарушениям, болевым синдромам, когнитивным и экстрапирамидным расстройствам, вестибулопатиям. Сведения о тактике диагностических мероприятий и фармакотерапии при неврологических заболеваниях и синдромах скорректированы с учетом новейших данных.

Доступность и четкость изложения, подробное обсуждение «пограничных» проблем делают справочник полезным не только для неврологов, но и для терапевтов, хирургов, гинекологов, психиатров, кардиологов, эндокринологов, гематологов, врачей других специальностей. Он может быть также использован при обучении студентов старших курсов медицинских институтов, интернов, клинических ординаторов.

 

26Левин О.С. Болезнь Паркинсона. / О.С. Левин, Н.В. Федорова.-3-е изд.- М.:МЕДпресс-информ, 2012. — 352 с.: ил.

В монографии обобщен многолетний отечественный и зарубежный опыт диагностики и лечения болезни Паркинсона. С практических позиций рассматриваются проблемы, которые могут возникнуть перед врачом при ведении пациента с болезнью Паркинсона: как выбирать методы диагностики, терапию в начале лечения и на поздней стадии заболевания, в какой последовательности назначать противопаркинсонические средства, что делать при возникновении побочных эффектов, как предупреждать осложнения, как выявлять и корригировать немоторные проявления заболевания. В данном издании отражены изменения в практике диагностики и лечения, произошедшие за последние 5 лет, внесены сведения о вновь появившихся противопаркинсонических средствах и новых лекарственных формах ранее применявшихся препаратов, приведены новые данные о возможностях нейрохирургического лечения, подходах к реабилитации больных, перспективах нейропротективной терапии.

 

Ешова Ж.Т.  Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары пәні бойынша зертханалық жұмыстардың әдістемелік нұсқаулары.-Алматы: Қазақ университеті, 2001.- 42 б.

 

Әдістемелік нұсқаулықта ауырлық күші әсерінен қатты бөлшектердің сұйық ортада тұнуы, сүзу процесі, дистилляция процесі бойынша зертханалық жұмыстардың теориясы мен әдістемелері қарастырылған.

Жоғары оқу орындарының химия факультетінде оқитын студенттерге арналған.

 

Машковский М. Д. Лекарственные средства.-16-е изд., перераб., испр. и доп.- М.: Новая волна:Издатель Умеренков, 2010.-1216 с.

 

Новое издание существенно переработано и дополнено с учетом достижений фармакологии последних лет, появления новых лекарственных средств и их внедрения в практику фармакотерапии. Книга содержит общее введение и 14 глав. Первые 7 глав посвященны следующим фармакологическим (фармакотерапевтическим) группам лекарственных средств: действующим преимущественно на центральную нервную систему; влияющим в основном на периферические нейромедиаторные процессы; на афферентные нервные окончания; на сердечно-сосудистую систему; на выделительную функцию почек; гепатопротекторным средствам; маточным препаратам. Главы с 8 по 14 содержат сведения о средствах, регулирующих метаболические процессы; об антигипоксантах и антиоксидантах; о средствах, регулирующих иммунологические процессы (иммуномодуляторах, иммунокорректорах); о препаратах разных фармакологических групп; о противомикробных, противовирусных и других противоинфекционных средствах; о средствах, применяемых для лечения онкологических заболеваний; о некоторых диагностических (рентгеноконтрастных и др.) средствах. По отдельным препаратам приведены данные об их химической природе, структуре, синонимах, основных фармакологических свойствах, фармакокинетических параметрах, механизме действия, показаниях к применению, дозах, возможных побочных эффектах и противопоказаниях, о лекарственных формах и некоторые другие сведения, необходимые для рациональной фармакотерапии. При пользовании книгой рекомендуется внимательно ознакомиться с общим введением и общими сведениями, предшествующими отдельным главам и подразделам. Книга предназначена для врачей, фармацевтов и иных специалистов медицинской службы, для учащихся высших медицинских и фармацевтических учебных заведений, а также для специалистов, занимающихся созданием новых лекарственных средств.